Nhân Tố Bí Ẩn, những nhận xét ấn tượng của giám khảo Hồ Quỳnh Hương (Phần 1) - Ho Quynh Huong
Trang Chủ » Tin Tức » Nhân Tố Bí Ẩn, những nhận xét ấn tượng của giám khảo Hồ Quỳnh Hương (Phần 1)

Nhân Tố Bí Ẩn, những nhận xét ấn tượng của giám khảo Hồ Quỳnh Hương (Phần 1)

Nhân t? bí ?n 2014 sau khi lên sóng ?ã gây lên s? thích thú không h? nh? cho khán gi? yêu nh?c, xoay quanh nh?ng ph?n thi r?t hay c?a các thí sinh, vi?c l?ng nghe nh?ng nh?n xét c?a các HLV quy?n l?c là ?i?u mà ng??i yêu nh?c luôn mong ch?, sau ?ây là nh?ng nh?n xét ?n t??ng c?a giám kh?o H? Qu?nh H??ng.

nhan-to-bi-an-nhung-nhan-xet-an-tuong-cua-giam-khao-ho-quynh-huong-phan-1-01

Ca s? ??t m? là m?t giám kh?o có chuyên môn cao t?i Nhân t? bí ?n 2014.

“H??ng nhìn th?y ? trong b?n có trái tim r?t là n?ng ?m, khi b?n c?t ti?ng hát lên, ban th?t s? hút h??ng không ph?i là tròn vành rõ ch?, hay là hay m?t cách hoàn h?o…Ch? ngh? r?ng trong t?t c? nh?ng ng??i ngh? s?, không có m?t ai mà có cu?c s?ng bình an c?, và ch? ngh? r?ng nh?ng khó kh?n c?a em thì ?ó là m?t cái công c? ?? cho em có m?t tâm h?n, và ??y là m?t ?i?u quý giá vô cùng c?a ng??i ngh? s?, ch? ngh? là hãy cám ?n nh?ng ?i?u ?ó, và hãy v??t qua nó, ??i m?t v?i nó. ” Nh?ng l?i nh?n xét và khuyên r?t n?ng ?m mà H??ng H? dành cho thí sinh Loki B?o Long t?i Nhân t? bí ?n.

“K? thu?t thanh nh?c nh? là con dao hai l??i, khi mà mình h?c mà nó th?t s? t?i thì lúc ?ó mình s? hát nó nh? nh? ch?i, ?ôi khi mình hát cao mà ng??i khác không bi?t mình hát cao, khi h? hát theo m?i bi?t là mình hát cao, còn n?u nh? mà mình h?c ch?a t?i, ch? ch?c ch?n r?ng em hát s? không ?n ??nh ???c, 10 n?t s? có 3 n?t b? s??c c? h?ng, n?t cao c?a em nó b? chói, không h?n nh? v?y ?ã là cái hay…hát cao không có ngh?a là hát hay…hát hay là s? t?ng th? ch? ph?i c?m th?y ???c em thì m?i là hát hay”. L?i nh?n xét v? chuyên môn r?t k? c?a ca s? ??t m? dành cho thí sinh Hà Th? My t?i vòng h?i ng? Nhân t? bí ?n.

nhan-to-bi-an-nhung-nhan-xet-an-tuong-cua-giam-khao-ho-quynh-huong-phan-1-02

Cô luôn có nh?ng nh?n xét r?t th?ng th?ng khi nh?n l?i ng?i vào chi?c gh? nóng c?a Nhân t? bí ?n 2014.

“Khi nghe em hát tôi có m?t cái gì ?ó c?m th?y r?t là th??ng, em m?i 17 tu?i nh?ng có l? cu?c s?ng c?a em ?ã quá v?t v?, nh?ng mà tôi thích em ? m?t cái là em có th? hát ? b?t c? n?i nào, em trông xe, em ?i ??a x echo ng??i khác mà em v?n có th? hát, khi m?t ng??i ?am mê âm nh?c tôi ngh? r?ng h? có th? hát b?t c? n?i nào và lúc nào c?ng là sân kh?u c?a h?, dù là h? ch? hát cho chính b?n thân h?, em ?ã truy?n ??n trái tim c?a tôi b?i gi?ng hát c?a em, và nh?t là ?o?n cu?i cùng…khi mà em giang tay ra, tôi c?m th?y em mu?n ôm c? cu?c ??i này…và em có khao khát ? trong cu?c ??i… ” Nh?ng chia s? r?t chân thành và tình c?m c?a H??ng H? dành cho Lê Tích K? t?i Nhân t? bí ?n vòng h?i ng?.

“Có th? ch? h?i c? h?, ch? h?i l?c h?u m?t chút xíu…V?i cái phong cách, cái cách em nói chuy?n v? cái v?n hóa ?ng x? ch?….không thích, ch? h?i b?t ng?i và h?i s?c, cái ?ó c?m th?y làm m?t ?i?m trong ch? r?t là nhi?u…Dù em có ? trong ch??ng trình Nhân t? bí ?n này hay không ? trong ch??ng trinh này nh?ng em là ng??i h?c v? ngh? thu?t và v?n hóa, ch? ngh? r?ng em c?n ph?i xem l?i cách ?ng x? c?a mình, th?i ?i?m này em không ph?i là m?t nhân t? hoàn h?o, nh?ng có th? em mang m?t nét ch?m phá nào ?ó l? l? cho nhân t? bí ?n”. L?i nh?n xét r?t th?ng và khá c?ng c?a giám kh?o H? Qu?nh H??ng dành cho thí sinh ??ng Khoa t?i Nhân t? bí ?n vòng h?i ng?, tuy nhiên sau l?i nh?n xét này không nh?ng không “ghét” giám kh?o H??ng H? mà thay vào ?ó ??ng Khoa l?i có tình c?m yêu m?n giám kh?o này nhi?u h?n.

(còn ti?p…)

07/07/2014 | 11:52 pm | Lượt truy cập: 1792

*Vui lòng ghi rõ nguồn hoquynhhuong.com.vn nếu copy nội dung từ website này.