Trang Chủ » Tin Tức » Nhân Tố Bí Ẩn, những chia sẻ chân thành của Hồ Quỳnh Hương (phần 2)

Nhân Tố Bí Ẩn, những chia sẻ chân thành của Hồ Quỳnh Hương (phần 2)

Chia s? chân thành v?i nh?ng thí sinh ??ng trên sân kh?u là ?i?u mà n? ca s? ??t m? mong mu?n nh?t, illness giúp cho các b?n có nh?ng tr?i nghi?m m?i h?n trên con ???ng ngh? thu?t c?a mình, bài vi?t này ti?p theo bài vi?t tr??c “nhân t? bí ?n, nh?ng nh?n xét ?n t??ng c?a giám kh?o H? Qu?nh H??ng”.

nhan-to-bi-an-nhung-chia-se-chan-thanh-cua-ho-quynh-huong-phan-2-03

Giám kh?o khó tính H? Qu?nh H??ng trên gh? nóng nhân t? bí ?n 2014.

“Theo quan ni?m c?a riêng ch?, khi m?t ng??i nh?c s? hát bao gi? c?ng hát ch?t h?n và ch?c ch?n h?n ca s?, nh?ng ng??i nh?c s? không bi?t hát r?t là nhi?u, còn nh?ng ng??i nh?c s? bi?t hát nh? em r?t là hi?m, nh?ng ?i?u ??y là nhân t? bí ?n c?n….em hát blue jazz r?t t?t, vì ?ó là cái th?t c?a em, ch? luôn luôn thích cái gì nó th?t, ch? thích ?i?u ?ó”. L?i nh?n xét c?a H??ng H? dành cho nh?c s? Ph?m Toàn Th?ng t?i nhân t? bí ?n vòng h?i ng?, ng??i ?ã sáng tác ???c r?t nhi?u Hít kh?ng trong showbiz.

nhan-to-bi-an-nhung-chia-se-chan-thanh-cua-ho-quynh-huong-phan-2-02

Nhân t? bí ?n 2014 c?n s? chia s? v? chuyên môn t? giám kh?o dành cho thí sinh.

“Khi em hát bài hát này thì ch? ngh? em có thích bài hát này, vì em yêu thích bài hát này cho nên bây gi? ?? ch? nói m?t ?i?u gì ?ó ch?a t?t v? em thì r?t là khó trong lòng ch?. Th?t ra bài hát Anh này em ?ã làm m?t ?i?u m?i vì ?ây là bài hát dành cho n? mà em bi?n thành m?t bài hát cho nam, mà em m?i 17 tu?i, em ch?a có tr?i nghi?m nhi?u trong tình yêu mà em hát ???c nh? v?y ch? vui l?m r?i, nh?ng ch? nói r?t th?t là bài hát này ?ã có nh?ng b?n tr? hát hay, hay h?n mà ?ôi khi ch? còn ph?i h?c theo, cho nên ch? ngh? r?ng ?? em hát bài này n?i b?t và tr? thành nhân t? bí ?n thì ch? ngh? em c?n có s? tr?i nghi?m h?n, c?n có s? h?c h?i nhi?u h?n n?a…”. L?i khuyên c?a ca s? ??t m? dành cho thí sinh Chí Thành sau khi th?c hi?n ph?n thi là ca khúc Anh, m?t b?n Hít c?a cô.

“Khi mà H? Qu?nh H??ng th?y b?n b??c ra thì có h?i nghi ng?i, b?i vì b?n c?ng bi?t là trong th? tr??ng âm nh?c bây gi? ng??i ta không nh?ng nghe mà còn ?òi h?i v? cái nhìn n?a, nh?ng mà th?c s? tôi ngh? r?ng m?t cái ?i?u ??c bi?t là b?n không c?n ph?i cái s? hình th?c bên ngoài nh?ng b?n s? chinh ph?c khán gi? b?ng gi?ng hát c?a b?n, tôi dám kh?ng ??nh ???c ?i?u ?ó b?i vì th?c s? tôi không ph?i là m?t giám kh?o d? tính, tôi ng?i ?ây ?? tôi mu?n nói lên nh?ng ?i?u r?t là chân thành, và nh?ng ?i?u tôi nói v?i b?n là m?t s? chân thành, b?n hát nh?ng n?t th?p r?t ??p, và b?n hát nh?ng n?t cao c?ng r?t là tuy?t v?i, r?t sáng và chính xác, và tôi ngh? r?ng s? khó tính c?a tôi ngày hôm nay là ?? ch? b?n, b?n th?t s? t?a sáng ngày hôm nay!!!!!”. L?i chia s? r?t cá tính c?a giám kh?o khó tính H??ng H? dành cho Thùy D??ng t?i vòng h?i ng? nhân t? bí ?n.

nhan-to-bi-an-nhung-chia-se-chan-thanh-cua-ho-quynh-huong-phan-2-01

Ca s? ??t m? ?ôi khi c?ng r?t áp l?c nh?ng v?n n? nh?ng n? c??i r?t t??i ?? ??ng viên các thí sinh trên sân kh?u nhân t? bí ?n.

“Ch?..ch?…ch? mu?n nói là ch? c?ng ?ang ?i th? máu ?? xem có ph?i nhóm máu O không ?? còn vào nhóm em, hình nh? ch? c?ng máu O ??y…”. L?i nh?n xét dí d?m v? các chàng trai O Plus, nhóm nh?c ?ã có ph?n trình di?n không chê vào ?âu ???c v?i ca khúc I Swear t?i vòng h?i ng? nhân t? bí ?n.

“Hình nh? là b?n r?t thích vào vòng trong, ??i v?i tôi thì tôi ch?a quy?t ??nh là b?n có vào vòng trong hay không, b?i vì b?n không ph?i là m?t trang gi?y tr?ng ?? b?n b??c vào ?ây th? hi?n nh?ng cái r?t là m?c c?a b?n, t?c là b?n có th? nói là m?t ng??i hát chuyên nghi?p, mà n?u là chuyên nghi?p thì t? nhiên tôi l?i ph?i nhìn cái cách nhìn nó ?òi h?i cao h?n…”. L?i nh?n xét h?i “khó tính” c?a giám kh?o H??ng H? dành cho cô gái xinh ??p Uyên Nguyên sau khi k?t thúc ph?n thi t?i nhân t? bí ?n vòng h?i ng?.

nhan-to-bi-an-nhung-chia-se-chan-thanh-cua-ho-quynh-huong-phan-2-04

M?t ti?t m?c trong nhân t? bí ?n, giám kh?o H??ng H? ?ang chia s? v? chuyên môn r?t nhi?t tình cho thí sinh sau ph?n d? thi.

“Ch? thì bây gi? ch? nh?n ra Pha Lê r?i…trong cái bài hát c?a em có 3 l?n lên tông thì ch? mu?n trong 3 làn ?ó em ph?i x? lý các cách khác nhau, cái này là cái bí quy?t trong khi mà mình trình di?n, ?? cho khán gi? không c?m th?y nhàm chán…ch? bi?t em b? c?ng th?ng, m?t ng??i chuyên nghi?p nh? em khi ??ng trên sân kh?u mà b? c?ng th?ng ch?y n??c m?t thì ch? l?i r?t yêu quý vì ?i?u ?ó, vì em r?t có ý th?c khi ??n v?i nhân t? bí ?n”. L?i nh?n xét v?i cô em ??ng nghi?p xinh ??p Pha Lê c?a H? Qu?nh H??ng t?i sân ch?i nhân t? bí ?n.

08/07/2014 | 10:09 pm | Lượt truy cập: 1933

*Vui lòng ghi rõ nguồn hoquynhhuong.com.vn nếu copy nội dung từ website này.