Trang Chủ » Tin Tức » Nhân Tố Bí Ẩn, lần tái xuất hiếm hoi của Hồ Quỳnh Hương

Nhân Tố Bí Ẩn, lần tái xuất hiếm hoi của Hồ Quỳnh Hương

Sau nhi?u n?m lui v? “? ?n”, salve n?m 2014, search H??ng H? ?ã nh?n l?i làm giám kh?o c?a m?t ch??ng trình truy?n hình th?c t? r?t ?ình ?ám, ?ó là Nhân t? bí ?n 2014 mùa ??u tiên.

nhan-to-bi-an-lan-tai-xuat-hiem-hoi-cua-ho-quynh-huong-01

S? tr? l?i khá b?t ng?i c?a ca s? ??t m? trong Nhân t? bí ?n 2014.

Nhân t? bí ?n là m?t ch??ng trình r?t n?i ti?ng trên th? gi?i, ?ã di?n ra r?t nhi?u n?m ? các n??c l?n nh? M?, Anh. N?m 2014 thì ch??ng trình này ???c CTS mua b?n quy?n và Nhân t? bí ?n ?ã chính th?c có m?t t?i Vi?t Nam.

nhan-to-bi-an-lan-tai-xuat-hiem-hoi-cua-ho-quynh-huong-03

Nh?n l?i làm giám kh?o Nhân t? bí ?n, H??ng H? khi?n Fan phát “s??ng”.

H? Qu?nh H??ng nh?n l?i làm giám kh?o Nhân t? bí ?n 2014 khi?n r?t nhi?u ng??i b?t ng?, nh?t là Fan c?a cô và truy?n thông, rõ ràng nh?ng ng??i vui s??ng nh?t v?n là Fan c?a ca s? ??t m?, vì ?ã quá lâu r?i h? không th?y cô xu?t hi?n trên truy?n hình nhi?u nh? tr??c, gi? cô ??ng ý ng?i vào chi?c gh? quy?n l?c ?ó thì ??ng ngh?a hàng tu?n h? s? ???c th?y th?n t??ng c?a mình qua TV.

nhan-to-bi-an-lan-tai-xuat-hiem-hoi-cua-ho-quynh-huong-02

Nhân t? bí ?n 2014 là m?t ch??ng trình th?c t? mà H??ng H? th?c s? yêu thích.

H??ng H? nhi?u n?m qua c?ng không còn m?n mà v?i showbiz, cô nh?n l?i làm giám kh?o Nhân t? bí ?n c?ng khi?n truy?n thông ??t nhi?u câu h?i, lý gi?i cho chuy?n này, cô chia s?: “H??ng m?t ph?n c?ng yêu thích ch??ng trình này nhi?u n?m qua, v?n theo dõi trêm m?ng các format c?a M?, Anh và th?t s? khi?n H??ng b? lôi cu?n, Nhân t? bí ?n là m?t ch??ng trình th?c t? tìm ki?m ra nh?ng tài n?ng th?c s? cho âm nh?c Vi?t, m?t ph?n c?ng vì l?i h?a c?a H??ng v?i bên t? ch?c ch??ng trình t? lâu.”

nhan-to-bi-an-lan-tai-xuat-hiem-hoi-cua-ho-quynh-huong-04

Ng?i vào gh? nóng c?a Nhân t? bí ?n là m?t th? thách th?c s? dành cho “Cô gái c?a nh?ng gi?i th??ng”.

Nhân t? bí ?n 2014 là l?n xu?t hi?n quy mô hi?m hoi c?a ca s? H? Qu?nh H??ng, nh?ng Fan trung thành c?a cô không ch? mu?n cô xu?t hi?n nhi?u h?n trong các ch??ng trình nh? Nhân t? bí ?n mà h? còn mu?n th?y cô trình di?n trên sân kh?u nhi?u h?n n?a.

nhan-to-bi-an-lan-tai-xuat-hiem-hoi-cua-ho-quynh-huong-05

Ngoài vai trò giám kh?o c?a Nhân t? bí ?n, khán gi? còn mu?n nhìn th?y H??ng H? nhi?u h?n trên s?n kh?u trình di?n.

 

06/07/2014 | 11:41 pm | Lượt truy cập: 1737

*Vui lòng ghi rõ nguồn hoquynhhuong.com.vn nếu copy nội dung từ website này.