Hồ Quỳnh Hương: Vì sao Hồ Quỳnh Hương khiến ca khúc Anh trở thành hít khủng? - Ho Quynh Huong
Trang Chủ » Tin Tức » Hồ Quỳnh Hương: Vì sao Hồ Quỳnh Hương khiến ca khúc Anh trở thành hít khủng?

Hồ Quỳnh Hương: Vì sao Hồ Quỳnh Hương khiến ca khúc Anh trở thành hít khủng?

H? Qu?nh H??ng – Có l? khi nh?c t?i ca khúc Anh c?a nh?c s? Xuân Ph??ng là ng??i ta ngh? ngay t?i cái tên ?ã th? hi?n nó ??u tiên, troche ?ó là H? Qu?nh H??ng. ?ây là ca khúc n?m trong b? phim truy?n hình Nghe Trà, view ngay sau khi bài hát ra m?t phim nó ?ã th?c s? t?o nên m?t c?n s?t quá l?n, khi?n ngay c? nh?ng ng??i trong cu?c nh? H? Qu?nh H??ng c?ng c?m th?y b?t ng?.

Anh là m?t bài hát tr? tình, mang n?ng c?m xúc, ca t? và giai ?i?u ??p, tuy nhiên ?ây là m?t bài hát r?t khó th? hi?n, nó ?òi h?i ng??i hát nó nh? H? Qu?nh H??ng ph?i có m?t s? tr?i nghi?m v? cu?c ??i r?t l?n, song song ?ó ng??i hát còn ph?i c?m xúc, tinh t? và c?n có m?t k? thu?t x? lí bài hát t?t thì m?i có th? thành công ???c.

ho-quynh-huong-vi-sao-ho-quynh-huong-bien-ca-khuc-anh-tro-thanh-hit-khung-01

Ca khúc này c?ng n?m trong album cùng tên c?a H? Qu?nh H??ng.

H? Qu?nh H??ng có l? là ng??i ?áp ?ng ?? nh?ng yêu c?u trên, cho nên cô ?ã th? hi?n ca khúc này m?t cách xu?t x?c, phiên b?n Anh c?a phim ch? có n?a bài, dài ho?ng h?n 1 phút, nh?ng ?ã làm cho khán gi? yêu nh?c c?m th?y rung ??ng khi nghe nó. Kho?ng 7 tháng sau, phiên b?n ??y ?? m?i chính th?c ra m?t, n?m trong album Anh cùng tên c?a H? Qu?nh H??ng.

H? Qu?nh H??ng ?ã x? lý ?o?n ??u c?a bài hát vô cùng nh? nhàng và tinh t?, cô hát nh? ?ang tâm s? m?t ?i?u gì ?ó cho b?n thân mình “Nh? lòng mình ph?i quên ?ê b??c ti?p, m?t cu?c s?ng bên em không có anh…” l?i bát hát kh?c kho?i, n?u không x? lý tinh t?, có c?m xúc thì th?t s? không th? ?em ??n thành công cho ?o?n m? ??u.

H? Qu?nh H??ng càng ngày càng ??y cao trào cho t?i ?i?p khúc, cô hát n?ng cháy, nh? thiêu ??t trái tim ng??i nghe, có c?m giác nh? H? Qu?nh H??ng ?ang k? v? câu chuy?n c?a chính cu?c ??i mình, và ng??i nghe c?ng c?m nh?n ???c m?t ph?n cu?c s?ng c?a mình trong ?ó “Hãy s??i ?m b?ng ý ngh? v? em, hãy cho tình mình n? hôn n?ng say, hãy g?i th?m tên nhau trong m?…”

??n ?o?n ?i?p khúc, H? Qu?nh H??ng ?ã th?c s? ?ánh g?c t?t c? nh?ng trái tim nghe nh?c b?ng l?i hát k? thu?t, ng?t ngào, c?m xúc, gi?ng hát c?a cô nh? ng?n l?a thiêu ??t t?t c? trái tim c?a ng??i nghe: “Và em mu?n hét lên cho th?a n?i nh?, cho v?i ?i nh?ng khát khao trong long, cho d?u ?i tình yêu nh? cháy b?ng, n?i nh? anh ngh?n ngào, ng?p tràn trong tim em.” Trong m?i câu hát, H? Qu?nh H??ng cho th?y s? tr?i nghi?m v? cu?c s?ng th?ng tr?m c?a cô nhi?u n?m qua, cô hát nh? là l?n cu?i cùng ???c hát, h?i th? ch?c ch?n, lên cao nh? nhàng nh?ng r?t c?ng, khi?n cho ng??i nghe không c?m th?y chói mà thay vào ?ó h? c?m nh?n ???c s? cô ??n mãnh li?t trong tâm h?n c?a ng??i con gái nh? v? ng??i mình yêu là l?n th? nào.

ho-quynh-huong-vi-sao-ho-quynh-huong-bien-ca-khuc-anh-tro-thanh-hit-khung-02

Dù ?ã có nhi?u ng??i th? hi?n l?i ca khúc này nh?ng v?i H? Qu?nh H??ng thì ng??i nghe m?i c?m nh?n ???c tr?n v?n cái hay c?a bào hát.

H? Qu?nh H??ng k?t thúc ca khúc b?ng m?t ?o?n phiêu r?t ??ng c?p, nó ??y cao trào c?a bài cho ??n h?t c?, khi?n cho ng??i nghe ?? ép phê, ?? ?? “??ng ng?i không yên” khi th??ng th?c. K?t thúc là câu hát “V?i em gi? này, có nh?ng ?i?u quan tr?ng h?n c? s? l?a d?i…và yêu anh!”, m?t s? hy v?ng trong tình yêu, mu?n quên ??y nh?ng càng quên l?i càng nh?, trái tim không th? làm ???c nh? nh?ng ?i?u mình mu?n nói. H? Qu?nh H??ng ?ã th? hi?n tr?n v?n bài hát không thi?u m?t chi ti?t nh? nào, cô th?c s? ?ã ?? l?i ?n t??ng quá m?nh cho ng??i nghe.

Anh ?ã g?n li?n v?i tên tu?i c?a H? Qu?nh H??ng ngay t? khi nó chào ??i, ca khúc này sinh ra nh? là m?t món quà dành riêng cho gi?ng hát c?a cô, và cô c?ng ?ã không ph? nó, không ph? lòng nh?c s? Xuân Ph??ng ?ã tin t??ng g?i g?m ??a con tinh th?n c?a mình cho cô. Sau này có nhi?u ca s? tr? s? d?ng ca khúc này ?? ?i thi nh?ng cu?c thi l?n, c?ng ?ã th? hi?n r?t thành công nh?ng ?? ch?m ??n ???c trái tim ng??i nghe nhi?u n?m qua thì có l? ch? duy nh?t H? Qu?nh H??ng làm ???c ?i?u ?ó.

??n gi? này dù ?ã tr?i qua nhi?u n?m nh?ng m?i l?n H? Qu?nh H??ng ?i di?n, là khán gi? luôn yêu c?u cô hát ca khúc này, th?m chí không c?n gi?i thi?u, ch? c?n nh?c c?a bài Anh vang lên là ? d??i khán gi? yêu nh?c ?ã nh? “n? tung”. M?t bài hát hay và ng??i th? hi?n nó xuát s?c ch?c ch?n s? s?ng r?t lâu trong long ng??i yêu nh?c, ?ó có l? là ?i?u t?t yêu.

29/06/2015 | 10:35 pm | Lượt truy cập: 1190

*Vui lòng ghi rõ nguồn hoquynhhuong.com.vn nếu copy nội dung từ website này.