Trang Chủ » Tin Tức » Hồ Quỳnh Hương: Từ khi ăn chay, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn với cuộc sống này.

Hồ Quỳnh Hương: Từ khi ăn chay, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn với cuộc sống này.

Th?i gian g?n ?ây, order càng ngày khán gi? càng th?y H? Qu?nh H??ng ??p h?n, doctor chia s? bí quy?t cô nói: “c?ng không có bí quy?t gì c?, sales ch? là do tôi ?n chay, ng?i thi?n, t?p luy?n th? d?c m?i ngày, có l? nh? th? khi?n cho khán gi? c?m nh?n tôi ??p h?n và tr? ra”.

?n chay ng?i thi?n giúp H? Qu?nh H??ng g? b? m?i áp l?c trong cu?c s?ng.

?n chay ng?i thi?n giúp H? Qu?nh H??ng g? b? m?i áp l?c trong cu?c s?ng.

H? Qu?nh H??ng ?ã th?c hi?n vi?c ?n chay và ng?i thiên t? lâu, ?ã tr? thành thói quen hàng ngày không th? thi?u c?a ca s? ??t m?. ?n chay, ng?i thi?n c?ng giúp cho H? Qu?nh H??ng c?m th?y th? thái, tinh th?n tho?i mái m?i ngày, giúp cô luôn vui v? và yêu ??i h?n.

H? Qu?nh H??ng chia s?, cô ??n v?i ?n chay chì b?ng m?t t? ?ó là “Duyên”, cô c?ng không bi?t vì sao mình l?i ?n chay, m?t bu?i sáng khi th?c d?y, cô th?y tâm h?n thanh th?n, nhìn th?y món ?n m?n b?ng nhiên cô không mu?n ?n n?a, ngày hôm ??y cô chuy?n qua ?n chay và cho ??n bây gi? cô gi? th?i quen ?n tr??ng chay t? hôm ?ó. Qua chia s? thì có th? th?y r?ng H? Qu?nh H??ng ??n v?i ?n chay th?t gi?n d? nh? nh?ng món chay cô ?n hàng ngày.

Ng?i thi?n hàng ngày giúp H? Qu?nh H??ng cân b?ng h?n v?i áp l?c công vi?c.

Ng?i thi?n hàng ngày giúp H? Qu?nh H??ng cân b?ng h?n v?i áp l?c công vi?c.

H? Qu?nh H??ng chia s? thêm: “M?i khi tôi c?m th?y c?ng th?ng trong công vi?c hay áp l?c trong cu?c s?ng là tôi l?i tìm ??n thi?n, thi?n ??nh giúp tôi g? b? nh?ng áp l?c hàng ngày, m?t ngày tôi dành cho mình 2 ti?ng ?? ng?i thi?n, ??u ??n nh? v?y cho nên tôi h?u nh? trút b? h?t m?i áp l?c trong cu?c s?ng c?a mình”.

T? khi ?n chay ng?i thi?n nhi?u n?m qua, H? Qu?nh H??ng khi?n mình tuôi tr? trung và yêu ??i trong m?t khán gi? yêu nh?c.

T? khi ?n chay ng?i thi?n nhi?u n?m qua, H? Qu?nh H??ng khi?n mình tr? trung và yêu ??i trong m?t khán gi? yêu nh?c.

Chia s? trên truy?n thông, H? Qu?nh H??ng c?ng cho bi?t thêm, gi? không ai có th? “d?” ???c cô ?n m?n vì m?i khi nhìn hay ng?i th?y mùi th?c ?n m?n là cô không ch?u ???c và ph?i ?i ra ch? khác, do v?y n?u ai mu?n “d?” n? ca s? ??t m? ?n m?n thì s? g?p th?t b?i. Ho?t ??ng trong showbiz không tránh kh?i nh?ng phút tham gia s? ki?n, party, nh?ng lúc nh? th? cô th??ng lót d? chút c?m tr??c khi r?i kh?i nhà, ??n s? ki?n, bi?t H? Qu?nh H??ng là ng??i ?n chay tr??ng nên ban t? ch?c c?ng r?t chu ?áo chu?n b? s?n cho cô nh?ng món thu?n chay ngon mi?ng.

13/06/2012 | 3:15 pm | Lượt truy cập: 1280

*Vui lòng ghi rõ nguồn hoquynhhuong.com.vn nếu copy nội dung từ website này.