Trang Chủ » Tin Tức » Hồ Quỳnh Hương: Trường Quân Đội là đôi cánh giúp Hồ Quỳnh Hương bay xa

Hồ Quỳnh Hương: Trường Quân Đội là đôi cánh giúp Hồ Quỳnh Hương bay xa

H? Qu?nh H??ng sinh ra và l?n lên t?i TP H? Long, clinic Qu?ng Ninh, n?i có danh lam th?ng c?nh n?i ti?ng, có r?ng vàng bi?n b?c, và n?i ?y s?n sinh ra r?t nhi?u tài n?ng âm nh?c cho ??t n??c, có th? k? qua NSND Lê Dung, NSND Quang Th?…..và sau này n?i ?y ?ã sinh ra H? Qu?nh H??ng.

ho-quynh-huong-truong-quan-doi-la-doi-canh-giup-ho-quynh-huong-bay-xa-01

H? Qu?nh H??ng luôn g?n li?n v?i ngôi tr??ng Quân ??i mà cô yêu m?n trong su?t s? nghi?p âm nh?c ??nh cao c?a mình.

H? Qu?nh H??ng có ni?m ?am mê ca hát t? r?t nh?, khi m?i 5 tu?i cô ?ã tham gia bi?u di?n trong các ch??ng trình c?a nhà v?n hóa thi?u nhi. Sau này khi l?n lên, cô gái ?y ?ã d?t gi?i 3 gi?ng hát hay truy?n hình t?nh Qu?ng Ninh và ???c ??i di?n cho t?nh ?i thi ti?ng hát truy?n hình toàn quôc n?m 1999.

H? Qu?nh H??ng tâm s? r?ng, n?m ??y là n?m ?ã thay ??i cu?c ??i cô, gi?i th??ng “Gi?ng ca tài n?ng tr? tri?n v?ng” trong cu?c thi Ti?ng hát truy?n hình toàn qu?c n?m 1999 ?ã cho H? Qu?nh H??ng r?t nhi?u ?i?u, cô ???c hi?u tr??ng tr??ng ?HVHNT Quân ??i lúc b?y gi? là nh?c s? An Thuyên ??c cách th?ng vào khoa thanh nh?c c?a tr??ng. T? th?i kh?c ?y, cái tên H? Qu?nh H??ng luôn g?n li?n v?i mái tr??ng mà cô h?t m?c yêu th??ng.

ho-quynh-huong-truong-quan-doi-la-doi-canh-giup-ho-quynh-huong-bay-xa-02

H? Qu?nh H??ng không ph? lòng th?y cô d?y d?, v?i vi?c ??t ???c nhi?u gi?i th??ng chuyên nghi?p và xu?t s?c ?? th? khoa ?ã ph?n nào nói lên ý chí và ngh? l?c không ng?ng ph?n ??u c?a cô.

H? Qu?nh H??ng tâm s? thêm, ngh? thu?t, ca hát nh? là h?i th?, là cu?c s?ng c?a cô, ý th?c ???c r?ng m?t ng??i ngh? s? ?? ?i ??n ???c thành công là m?t ?i?u không d? dàng và ??n gi?n, bi?t nh? th? nên H? Qu?nh H??ng mi?t mài ngày ?êm t?p luy?n thanh nh?c, trau d?i k? n?ng bi?u di?n. Không ph? lòng d?y d? c?a th?y cô, ch? sau 1 n?m, cô sinh viên H? Qu?nh H??ng ?ã mang v? cho tr??ng nh?ng gi?i th??ng cao quý, H??ng ?ã giành Huy ch??ng vàng liên hoan gi?ng hát hay sinh viên toàn qu?c, Huy ch??ng vàng ti?ng hát các tr??ng ngh? thu?t chuyên nghi?p n?m 2000. Hai n?m sau, n?m 2002, H? Qu?nh H??ng xu?t s?c dành gi?i nh?t cu?c thi ti?ng hát truy?n hình Hà N?i, song song ?ó cô ??t thành tích th? khoa trong k? thi t?t nghi?p.

ho-quynh-huong-truong-quan-doi-la-doi-canh-giup-ho-quynh-huong-bay-xa-03

Tr??ng Quân ??i là n?i ?ã cho H? Qu?nh H??ng r?t nhi?u trong su?t s? nghi?p âm nh?c c?a cô ?ên bây gi?.

Bao n?m tr?i ph?n ??u không bi?t m?t m?i trên gh? nhà tr??ng v?i nh?ng gi?i th??ng danh giá, H? Qu?nh H??ng ?ã tung ?ôi cánh bay vào b?u tr?i âm nh?c ??y m? ??c c?a Vi?t Nam, ch? sau h?n 1 n?m, v?i nhi?u c? g?ng và khát khao, cô ?ã phát hành album ??u tiên, ?ánh d?u s? xu?t hi?n c?a m?t cái tên m?i toanh trong showbiz Vi?t th?i b?y gi?, ?ó là ca s? H? Qu?nh H??ng. Album c?ng nh?n ???c s? h??ng ?ng c?a ?ông ??o khán gi? và gi?i chuyên môn. Và vào n?m 2005, H? Qu?nh H??ng l?i m?t l?n n?a xu?t s?c dành huy ch??ng vàng gi?ng hát hay chuyên nghi?p toàn qu?c.

(còn n?a…)

17/06/2015 | 9:40 pm | Lượt truy cập: 2285

*Vui lòng ghi rõ nguồn hoquynhhuong.com.vn nếu copy nội dung từ website này.