Hồ Quỳnh Hương: “Sống trong showbiz thật mệt mỏi!” - Ho Quynh Huong
Trang Chủ » Tin Tức » Hồ Quỳnh Hương: “Sống trong showbiz thật mệt mỏi!”

Hồ Quỳnh Hương: “Sống trong showbiz thật mệt mỏi!”

Có m?t th?i, ampoule gi?ng hát H? Qu?nh H??ng ?ã lên ??n “??nh”, order v??t qua nh?ng “ngôi sao”, “công chúa” khác c?a làng nh?c pop. Live show “S?c màu” cách ?ây 4 n?m ?ã ch?ng minh ???c ch? ?ang ? ?? chín c?a tài n?ng.

ho-quynh-huong-song-trong-showbiz-that-met-moi-01

Nh?ng sau ?ó, ch? b?t ng? l?a ch?n m?t cu?c s?ng l?ng l? khác, không xu?t hi?n trong gi?i showbiz, mà tr? l?i h?c và t?t nghi?p th? khoa Tr??ng ?H V?n hóa ngh? thu?t quân ??i. Quá m?t m?i vì ph?i g?ng s?c ch?ng ch?i v?i ?? m?i th? phi trong gi?i showbiz ???c cho là nguyên nhân khi?n H??ng mu?n “? ?n” trong su?t th?i gian ?ó. Nh?ng r?i tình yêu c?a khán gi? l?i s??i ?m con tim c?a H??ng khi ch? ra m?t album “T?nh l?ng”. M?i ?ây, ch? tr? l?i làm giám kh?o cu?c thi “Nhân t? bí ?n”, tham gia các show truy?n hình th?c t? v?i t? cách khách m?i h? tr? cho các hu?n luy?n viên. Và tr??c m?t, là m?t live show riêng, nh? m?t cách bày t? tình yêu c?a mình ??i v?i khán gi? và ngh? thu?t…

Sau live show “S?c màu”, b?ng d?ng ch? lùi h?n vào h?u tr??ng, không xu?t hi?n ? các ch??ng trình ca nh?c. Th?i gian ?y, ?i?u gì x?y ra v?i ch??

Sau live show “S?c màu”, tôi dành th?i gian cho gia ?ình, nh?ng ng??i thân, c?ng nh? chú tâm vào vi?c h?c và thi t?t nghi?p ?H thanh nh?c. Bên c?nh ?ó, tôi ti?p t?c công vi?c kinh doanh c?a mình k?t h?p ?i du l?ch. Ngoài ra, tôi còn tham gia m?t s? ch??ng trình bi?u di?n giao l?u v?i các ngh? s? n??c ngoài.

Tr??c ?ó, tôi t?ng có th?i gian ch?y show không bi?t m?t m?i, tham gia h?u h?t t?t c? các ch??ng trình l?n nh?. Áp l?c luôn ?è n?ng, cùng ?ó là nh?ng ?n ào trong showbiz càng khi?n tôi c?m th?y m?t m?i. Có th?i gian tôi b? stress n?ng, ph?i ?n chay, ng?i thi?n ?? l?y l?i cân b?ng, mong tâm h?n thanh th?n. D?n d?n H??ng tr? l?i cu?c s?ng bình th??ng, tìm l?i ???c ni?m vui trong cu?c s?ng.

Có màu s?c thi?n trong gi?ng hát và ??i s?ng tinh th?n c?a H? Qu?nh H??ng. Ph?i ch?ng, ?ó là ?i?u khi?n H? Qu?nh H??ng tr? nên khác bi?t và hát có h?n h?n?

Tôi ngh? ?ó c?ng là m?t y?u t? giúp tôi th?ng hoa c?m xúc h?n khi hát m?t ca khúc.

ho-quynh-huong-song-trong-showbiz-that-met-moi-02

?i?m t?nh ?? l?c quan h?n

N?m 2013, khi xu?t hi?n tr? l?i v?i album “T?nh l?ng”, có th? th?y n?i tâm c?a H? Qu?nh H??ng phong phú h?n, âm nh?c c?ng giàu c?m xúc và ?m áp h?n. ?i?u gì thôi thúc ch? quay tr? l?i và có nh?ng tr?i nghi?m ??c bi?t ??n v?y?

Sau live show “S?c màu”, tôi có l?i h?a v?i fan c?a mình là m?c dù ít xu?t hi?n ? các ch??ng trình ca nh?c nh?ng v?n s? phát hành album, ?? nh?ng ng??i yêu m?n gi?ng hát c?a H? Qu?nh H??ng v?n có m?t “?i?m h?n”. Vì v?y, ra m?t album “T?nh l?ng” chính là cách tôi th?c hi?n l?i h?a ?ó. Các bài hát trong album n?i tâm h?n, sâu l?ng h?n c?ng chính là vì con ng??i tôi ngày càng ?i?m t?nh và l?c quan h?n sau khi r?i xa showbiz.

M?t l?a ch?n b?t ng? khác là tham gia vào v? nh?c k?ch “Dòng l? âm th?m” cùng các ngh? s? Broadway, Hollywood? Ch? h?c h?i ???c gì trong quá trình t?p luy?n và bi?u di?n ?y?

 

Khi ???c m?i tham gia v? nh?c k?ch, tôi ?ã nh?n l?i ngay, b?i hi?m khi có c? h?i ???c ??ng chung sân kh?u v?i các ngh? s? n?i ti?ng c?a nhi?u n??c trên th? gi?i. ??c bi?t, êkíp th?c hi?n v? nh?c k?ch ??u là nh?ng tên tu?i n?i ti?ng c?a Hollywood. M?c dù ?ã chu?n b? tinh th?n khá k? nh?ng tôi v?n choáng ng?p b?i s? chuyên nghi?p c?a êkíp, b?i sân kh?u, âm thanh, ánh sáng, b?i gi?ng hát c?a các ngh? s?, s? ?ón ti?p n?ng nhi?t và ??c bi?t là khán gi?, nh?ng ng??i c?c k? yêu thích nh?c k?ch.

y show không bi?t m?t m?i, tham gia h?u h?t t?t c? các ch??ng trình l?n nh?. Áp l?c luôn ?è n?ng, cùng ?ó là nh?ng ?n ào trong showbiz càng khi?n tôi c?m th?y m?t m?i. Có th?i gian tôi b? stress n?ng, ph?i ?n chay, ng?i thi?n ?? l?y l?i cân b?ng, mong tâm h?n thanh th?n. D?n d?n H??ng tr? l?i cu?c s?ng bình th??ng, tìm l?i ???c ni?m vui trong cu?c s?ng.

“Tôi ?ã nh?n ra ?âu là cái mình c?n, ?âu là cu?c s?ng th?c s? c?a mình. Tôi có th?i gian dành cho mình và c?ng có th?i gian ?? suy ng?m v? nh?ng ?i?u ?ã qua”.

Quá trình h?c im l?ng và thi?n ??nh ?y giúp ch? thu l??m ???c ?i?u gì?

Tôi ?ã nh?n ra ?âu là cái mình c?n, ?âu là cu?c s?ng th?c s? c?a mình. Tôi có th?i gian dành cho mình và c?ng có th?i gian ?? suy ng?m v? nh?ng ?i?u ?ã qua. Tôi th?y cu?c s?ng tr??c kia c?a mình ? showbiz th?t m?t m?i v?i nhi?u th? phi. Còn bây gi? thì ch? ?i hát khi th?t s? có c?m xúc ch? không b? chi ph?i b?i b?t k? lý do nào.

ho-quynh-huong-song-trong-showbiz-that-met-moi-03

Nghe ch? hát, có nh?ng lúc nh? lên ??ng. Y?u t? c?m xúc th??ng ???c ??y lên thành cao trào. Làm sao có th? ??t ???c s? th?ng hoa nh? v?y?

M?i khi tôi hát, tôi không còn ?? ý t?i xung quanh, c?ng không còn ?? ý t?i mình ph?i bi?u di?n th? nào, dáng ??ng ra làm sao cho ??p…, mà ch? t?p trung vào t?ng l?i hát. Có l?, khi hát m?t ca khúc, tôi g?i vào ?ó nhi?u tình c?m nên ?ã cùng khán gi? t?o nên không gian âm nh?c th?ng hoa.

Tôi ?ã h?c t?p ???c r?t nhi?u t? ch??ng trình này, m?i liên k?t và h?p tác ch?t ch? c?a các thành viên s? góp ph?n quan tr?ng t?o nên thành công ch??ng trình. Bình th??ng ch? có hát th?t hay ca khúc thôi ?ã là khó, nh?ng trong nh?c k?ch, ca s? ph?i di chuy?n liên t?c, bi?u di?n nét m?t và hình th? ?? toát ra ???c tính cách c?a nhân v?t. Ph?i nói, các ngh? s? v?a hát và v?a bi?u di?n r?t tuy?t v?i.

Sau khi tham gia làm HLV “Nhân t? bí ?n”, có th? th?y kh? n?ng ?ào t?o c?a H? Qu?nh H??ng khá mát tay. V?y sau này, ch? có d? ??nh m? l?p hu?n luy?n h?c trò, hay dành s? quan tâm ??c bi?t cho nh?ng tr??ng h?p nh? bé Thanh Th?o – thí sinh “Gi?ng hát Vi?t nhí” ?ang g?p khó kh?n?

Tôi luôn mong mu?n ???c giúp ?? các gi?ng ca phát tri?n, tuy nhiên c?ng còn tùy thu?c vào cái duyên c?a c? th?y và trò. Tôi s? giúp nh?ng b?n th?c s? yêu ngh?, có gi?ng hát t?t và có tâm. Bé Thanh Th?o c?ng là m?t gi?ng ca hay và có c?m xúc, n?u ???c h?c t?p nâng cao thì Th?o c?ng là m?t gi?ng hát ti?m n?ng. Hoàn c?nh gia ?ình c?a Th?o r?t khó kh?n, em ph?i ki?m s?ng hàng ngày, vì v?y Th?o không có nhi?u th?i gian cho h?c hát. Trong th?i gian t?i, Th?o và gia ?ình thu x?p ???c thì H??ng s?n sàng giúp ?? Th?o.

ho-quynh-huong-song-trong-showbiz-that-met-moi-04

Có th? hé l? ?ôi chút v? album s?p t?i c?a H? Qu?nh H??ng?

Hi?n nay tôi ?ang chu?n b? cho m?t MV và m?t album. Th?i gian c?ng còn dài dài, xin phép ch?a ti?t l? vì s? nói tr??c b??c không qua.

Xin c?m ?n H? Qu?nh H??ng.

Theo Minh Thi/Laodong.com.vn

28/02/2015 | 5:15 pm | Lượt truy cập: 288

*Vui lòng ghi rõ nguồn hoquynhhuong.com.vn nếu copy nội dung từ website này.