Trang Chủ » Tin Tức » Hồ Quỳnh Hương: Số phận đã sắp đặt cho Hồ Quỳnh Hương là một ca sĩ

Hồ Quỳnh Hương: Số phận đã sắp đặt cho Hồ Quỳnh Hương là một ca sĩ

Tr?i qua bao th?ng tr?m v?i ngh? ca hát, cialis H? Qu?nh H??ng ?ã g?t hái ???c nhi?u thành công mà m?t ng??i ca s? nào c?ng m? ??c, physician nh?ng ngoài nh?ng n? l?c không ng?ng ngh? thì s? ph?n m?i là y?u t? quy?t ??nh.

ho-quynh-huong-so-phan-da-sap-dat-cho-ho-quynh-huong-la-mot-ca-si-01

S? ph?n ?ã t?o nên m?t ca s? H? Qu?nh H??ng.

H? Qu?nh H??ng có m?t gi?ng ca tr?i phú, m?t cái ??u nhanh nh?y v?i thanh nh?c, qua bao n?m kh? luy?n trong môi tr??ng quân ??i ?ã hình thành nên m?t H? Qu?nh H??ng c?a ngày hôm nay, cô chia s?: “N?u s? ph?n ?ã s?p ??t H??ng ph?i tr? thành m?t ca s? thì ??n m?t ngày nào ?ó mình s? ph?i thành, còn con ???ng ?i có ???c lâu b?n, tên tu?i và danh ti?ng có ???c bay xa thì còn ph? thu?c vào ngh? l?c ph?n ??u không ng?ng ngh? c?a ng??i ?ó”.

H? Qu?nh H??ng ngày càng tâm ni?m r?ng “Cái n?t ?ánh ch?t cái ??p”, ngày x?a khi m?i b??c chân vào showbiz, H? Qu?nh H??ng r?t bu?n khi có nhi?u ng??i nói “ch? mu?n nghe H? Qu?nh H??ng hát ch? không mu?n nhìn H? Qu?nh H??ng”, ?i?u này làm cô r?t bu?n và luôn ngh? mình r?t x?u, trên ??i này không m?t cô gái nào l?i không ??c mình ???c xinh ??p.

ho-quynh-huong-so-phan-da-sap-dat-cho-ho-quynh-huong-la-mot-ca-si-02

H? Qu?nh H??ng luôn ch?m chút cho mình m?t cách t?t nh?t m?i khi xu?t hi?n tr??c khán gi?.

H? Qu?nh H??ng sau này tuy có ???c khen xinh h?n tr??c nh?ng cô ngày càng hi?u ra, khán gi? yêu nh?c là yêu gi?ng hát c?a cô ch? không ph?i yêu cô t? hình th?c bên ngoài, sau khi yêu gi?ng hát thì m?i ng??i m?i “soi” dáng v? bên ngoài c?a cô, và cô ng?m ra, gi?ng hát nh? là cái n?t, nó gi?ng nh? mùi h??ng c?a bong hoa, s? l?u l?i ???c r?t lâu.

ho-quynh-huong-so-phan-da-sap-dat-cho-ho-quynh-huong-la-mot-ca-si-03

H? Qu?nh H??ng cho r?ng cô r?t may m?n vì bên canh luôn có nh?ng ng??i b?n giúp cô ??p lên r?t nhi?u trong m?t khán gi?.

H? Qu?nh H??ng c?ng r?t vui và c?m th?y mình r?t may m?n vì bên c?nh mình có nguyên m?t ekip luôn t?n tình giúp cô ??p h?n trong m?t khán gi?, t? ch?p hình, lên sân kh?u bi?u di?n, quay clip ca nh?c..v.v..và cô luôn ý th?c r?ng, ?ã là ng??i c?a công chúng, ngoài gi?ng hát ???c yêu m?n ra thì cô luôn ch?m chút nh?t có th? m?i khi xu?t hi?n, ?ó là m?t ph?n tôn tr?ng ngh? và ph?n l?n là tôn tr?ng khán gi? ?ã yêu th??ng mình. S? ph?n ?ã s?p ??t cho H? Qu?nh H??ng là m?t ca s? nên dù trong b?t c? hoàn c?nh nào cô c?ng luôn ??t tiêu chí cho mình, khi xu?t hi?n tr??c công chúng ph?i g?n gàng, ??p ?? nh?t trong kh? n?ng, khi hát ph?i luôn trau chu?t t?ng câu ch?, ?? không ph? lòng nh?ng ng??i ?ã trót yêu m?n và ?ng h? mình trong nhi?u n?m qua.

20/06/2015 | 11:00 pm | Lượt truy cập: 1010

*Vui lòng ghi rõ nguồn hoquynhhuong.com.vn nếu copy nội dung từ website này.