Hồ Quỳnh Hương: Những nhà sản xuất âm nhạc từng gắn với Hồ Quỳnh Hương - Ho Quynh Huong
Trang Chủ » Tin Tức » Hồ Quỳnh Hương: Những nhà sản xuất âm nhạc từng gắn với Hồ Quỳnh Hương

Hồ Quỳnh Hương: Những nhà sản xuất âm nhạc từng gắn với Hồ Quỳnh Hương

H? Qu?nh H??ng cho ??n nay là m?t trong nh?ng ngôi sao “l??i” ra album nh?t, order hàng n?m nh?ng ??ng nghi?p phát hành r?m r? album, cialis single, MV m?t cách ??u ??n thì H? Qu?nh H??ng kho?ng 2 n?m m?i cho ra m?t s?n ph?m, ?i?u này không quá khó hi?u khi bi?t cô là ng??i luôn c?u toàn và không “s?ng g?p” trong âm nh?c c?a  mình.

Nh?c s? ?? B?o – H? Qu?nh H??ng

?? B?o là cái tên quá n?i ti?ng trong gi?i s?n xu?t âm nh?c, ngay t? album Vào ??i H? Qu?nh H??ng ?ã k?t h?p v?i ?? B?o ?? cùng chung tay s?n xu?t. V?i H? Qu?nh H??ng, ?? B?o là m?t ng??i anh thân thi?t nhi?u n?m nay, anh c?ng ?ang là gi?ng viên c?a tr??ng ?HVHNT Quân ??i.

H? Qu?nh H??ng chia s?: “Nh?c s? ?? B?o là ng??i làm cho H??ng album ??u tiên ?? ra m?t c?ng nh? gi?i thi?u t?i công chúng tên tu?i c?a mình trong n?n âm nh?c Vi?t Nam, sau khi album phát hành thì nh?n ???c r?t nhi?u l?i khen ng?i t? các ??ng nghi?p, ??c bi?t là các nhà chuyên môn khó tính, ?i?u mà H??ng r?t vui”. ?? B?o là m?t nh?c s? tài hoa, trong h?n 15 n?m g?n bó v?i n?n âm nh?c Vi?t Nam, anh luôn ???c các ??ng nghi?p và truy?n thông tôn tr?ng b?i tính cách, con ng??i và tài n?ng ??c bi?t c?a mình.

Sau khi k?t h?p album Vào ??i, t? ?ó ??n nay H? Qu?nh H??ng và ?? B?o không còn k?t h?p d? án s?n xu?t âm nh?c nào khác, tuy nhiên cô v?n thi tho?ng thu âm cho ?? B?o nh?ng ca khúc trong album riêng c?a anh ?y. Cánh Cung c?a ?? B?o ??u là nh?ng sáng tác c?a anh, anh c?ng hòa âm cho album này, ?ã làm m?a làm gió th? tr??ng âm nh?c cách ?ây 10 n?m, và ca khúc B?c Th? Tình Th? 2 do H? Qu?nh H??ng th? hi?n c?ng tr? thành m?t Hít c?c kh?ng, cho ??n bây gi? ca khúc này v?n ???c nhi?u ng??i nghe, ??c bi?t là các b?n sinh viên b?i ca t? d?u ng?t, b?i h?i, ??y yêu th??ng và r?t ??i c?a nó.

H? Qu?nh H??ng sau này còn th? hi?n m?t s? ca khúc n?a nh? Nh?ng Ngày Hè R?c R?, B?c Th? Tình Th? 4, nh?ng sáng tác này c?a ?? B?o k?t h?p v?i gi?ng hát H? Qu?nh H??ng ?ã chi?m tr?n v?n tình c?m c?a nh?ng ng??i yêu nh?c.

ho-quynh-huong-nhung-nha-san-xuat-am-nhac-tung-gan-voi-ho-quynh-huong-02

?? B?o, ??c Trí là 2 nh?c s? ?ã g?n v?i th?i k? kh?i nghi?p c?a H? Qu?nh H??ng.

Nh?c s? ??c Trí – H? Qu?nh H??ng

H? Qu?nh H??ng ?ã k?t h?p v?i nh?c s? ??c Trí s?n xu?t album vol.2 Ngày D?u Dàng, ??c Trí ???c bi?t ??n là ng??i s? h?u nhi?u b?n hít nh?t Vi?t Nam trong 15 n?m qua, anh nh?n trách nhi?m biên t?p cho album này c?a H? Qu?nh H??ng, các ca khúc trong album là nh?ng sáng tác c?a các nh?c s? ?ình ?ám Ph??ng Uyên, Lê Quang, Võ Thi?n Thanh và ??c Trí, ?ây có th? coi là m?t trong nh?ng album thành công nh?t c?a H? Qu?nh H??ng.

Có Nhau Tr?n ??i, Tôi Tìm Th?y Tôi là hai sáng tác c?a ??c Trí trong album này ?ã th?c s? t?o nên nh?ng “c?n s?t” r?t m?nh trong âm nh?c Vi?t Nam khi album ???c phát hành n?m 2003, cho ??n bây gi? nh?ng ca khúc này v?n ???c nhi?u yêu nh?c ch?n nghe th??ng xuyên, và c?ng t? sau album này cái tên H? Qu?nh H??ng ???c bi?t ??n nhi?u h?n, cô v?t sáng tr? thành m?t ngôi sao tr? th?i b?y gi?.

Sau này H? Qu?nh H??ng còn g?n m?t m?t Hít r?t l?n n?a c?ng do ??c Trí sáng tác, ?ó là ca khúc ??c M? Trong ??i, ca khúc là bài hát trong phim N? T??ng C??p.  Ch? c?n sân kh?u nào có H? Qu?nh H??ng tham gia, nh?c v?a n?i lên là khán gi? ?ã v? tay ?ng h? nhi?t li?t khi nghe nh?ng ca khúc này.

Nh?c s? Anh Khoa – H? Qu?nh H??ng

Sau album Ngày D?u Dàng, H? Qu?nh H??ng t? biên t?p cho mình album ti?p theo là Sao Tình Yêu vào n?m 2006, album này chính th?c ?ã ??a cô lên t?m ngôi sao âm nh?c vi?t nam, v?i nh?ng Hít khá l?n là V? ?ii?u Hoang Dã, Nu?i Ti?c, Tuy?t V?ng…

H? Qu?nh H??ng b?t tay vào làm album ti?p theo vào n?m 2007, l?n này cô k?t h?p v?i nh?c s? Anh Khoa (c?u thành viên trong Sài Gòn Boy ?ình ?ám ngày tr??c) Album ???c H? Qu?nh H??ng ch?m chút r?t k?, c?ng nh? nh?c s? anh khoa hòa âm r?t c?n th?n cho t?ng ca khúc, sau khi phát hành album này, H? Qu?nh H??ng c?ng không th? ng? t?i tính hi?u qu? c?a nó l?i l?n ??n nh? th?, hàng lo?t nh?ng ca khúc m?i c?a cô nh? Hoang Mang, Honey, H?i H?n Mu?n Màng ?ã ??ng lo?t tr? thành nh?ng Hít n?ng và làm “chao ??o” ??i s?ng nh?c Vi?t lúc b?y gi?.

Nh?c s? Dario (Italy) – H? Qu?nh H??ng

H? Qu?nh H??ng có s? k?t h?p b?t ng?i v?i nh?c s? ng??i ý Dario trong s?n ph?m album ti?p theo mang tên N?ng L??ng 2009, m?t album mà H? Qu?nh H??ng ?ã dành r?t nhi?u ti?n b?c c?ng nh? công s?c ?? th?c hi?n nó. Nh? s? c? v?n c?a m?t nh?c s? n??c ngoài có chuyên môn cao, N?ng L??ng ?ã th?c s? thành công sau khi phát hành, C?n Phòng M?a R?i, Honey 2, Và Em Ch? Anh. Trong album này c?ng có m?t ca khúc do chính Dario sáng tác, ???c ph? l?i Vi?t b?i nh?c s? H??ng Qu?nh, ca khúc Yêu Th??ng Cho anh, mang h?i h??ng Pop Rock.

ho-quynh-huong-nhung-nha-san-xuat-am-nhac-tung-gan-voi-ho-quynh-huong-01

Anh là m?t ca khúc Hít nh?t c?a H? Qu?nh H??ng.

Nh?c s? Minh Hà – H? Qu?nh H??ng

N?m 2010, H? Qu?nh H??ng ch?n Minh Hà là ng??i s?n xu?t âm nh?c toàn b? cho album vol.7 Anh c?a cô. M?t album mà H? Qu?nh H??ng r?t tâm ??c, Minh Hà hòa âm cho toàn b? album này, trong ?ó c?ng có hai sáng tác c?a anh ?ó là Tình Yêu Mãi Mãi và Trong Cô ??n. Sauk hi phát hành album Anh ?ã th?c s? làm d?y song th? tr??ng âm nh?c, hàng lo?t album ?ã ???c bán h?t và ph?i tái b?n r?t nhi?u l?n sau ?ó.

Anh, Tình Yêu Mãi Mãi, Qu?nh , Tôi ?ã Bi?t Yêu, Em Nh? Anh Vô Cùng là nh?ng ca khúc r?t Hít trong album này, ??c bi?t là ca khúc Anh, m?t sáng tác c?a nh?c s? Xuân Ph??ng, cho ??n bây gi? ?ã tr?i qua nhi?u n?m, nh?ng m?i khi H? Qu?nh H??ng hát ca khúc này là ??u khi?n khán gi? m?i n?i nh? n? tung, M?t Hít b? nh?t trong s? nghi?p c?a H? Qu?nh H??ng tính ??n bây gi?.

Sau này H? Qu?nh H??ng còn k?t h?p v?i Minh Hà s?n xu?t Album Qu?ng Ngãi Nh? Th??ng, Album vol.8 T?nh L?ng, nh?ng s?n ph?m này ???c khán gi? ?ón nh?t và r?t yêu thích, nh?ng th?i gian này H? Qu?nh H??ng ?ã lui v? và h?u nh? không còn tham gia showbiz n?a, nh?ng s?n ph?m phát hành c?a cô là nh?ng l?i h?a v?i khán gi? ?ã yêu th??ng cô trong nhi?u n?m qua, H? Qu?nh H??ng g?i t?ng nh? là nh?ng món quà tri ân khán gi? c?a mình.

27/06/2015 | 11:09 pm | Lượt truy cập: 1117

*Vui lòng ghi rõ nguồn hoquynhhuong.com.vn nếu copy nội dung từ website này.