Hồ Quỳnh Hương: Những chú cún đáng yêu của Hồ Quỳnh Hương - Ho Quynh Huong
Trang Chủ » Tin Tức » Hồ Quỳnh Hương: Những chú cún đáng yêu của Hồ Quỳnh Hương

Hồ Quỳnh Hương: Những chú cún đáng yêu của Hồ Quỳnh Hương

Sau m?i ngày ?i làm v?, pill ni?m vui c?a H? Qu?nh H??ng là ch?m sóc v??n cây, remedy t??i hoa, pilule và ?i?u không th? thi?u là vui ch?i v?i nh?ng chú cún h?t s?c ?áng yêu c?a mình.

ho-quynh-huong-nhung-chu-cun-dang-yeu-cua-ho-quynh-huong-01

Ni?m vui vào m?i bi?u chi?u sau khi ?i làm v? c?a H? Qu?nh H??ng.

H? Qu?nh H??ng sau khi r?i xa ánh ?èn showbiz, công vi?c hàng ngày c?a cô là ??n công ty làm vi?c, g?p ??i tác kinh doanh, ?ôi khi cô c?ng hay ?i công tác xa nhà.

Gi? tan t?m là H? Qu?nh H??ng th??ng v? th?ng nhà, cô dành h?u nh? th?i gian ngh? ng?i sau m?t ngày làm vi?c, ni?m vui nho nh? không th? thi?u là ch?i v?i nh?ng chú cún mà cô ?ã nh?n nuôi, cô coi chúng nh? nh?ng ng??i b?n tinh th?n c?a mình và c?ng là m?t thành viên trong gia ?ình cô.

ho-quynh-huong-nhung-chu-cun-dang-yeu-cua-ho-quynh-huong-04

Lucky là chú chó gi?ng Phú Qu?c, có hoàn c?nh ??c bi?t ???c H? Qu?nh H??ng nh?n nuôi.

ho-quynh-huong-nhung-chu-cun-dang-yeu-cua-ho-quynh-huong-06

Chú cún Chi Hua Hua tên là Funny (n?m ng?a) ???c H? Qu?nh H??ng nh?n nuôi khi m?i 2 tháng tu?i.

ho-quynh-huong-nhung-chu-cun-dang-yeu-cua-ho-quynh-huong-02

Ly Ly là thành viên nh? tu?i nh?t trong “gia ?ình” cún c?a H? Qu?nh H??ng.

Nh?ng chú cún yêu này có ng??i ch?m sóc riêng, ???c khám b?nh ??nh k? t?i m?t b?nh vi?n cho chó mèo c?a n??c ngoài t?i Vi?t Nam. H? Qu?nh H??ng chia s?: “Nh?ng chú cún c?a tôi khi tôi nh?n nuôi ??u có nh?ng hoàn c?nh khác nhau, tôi không phân bi?t cún ??t ti?n hay r? ti?n vì v?i tôi giá ti?n không quan tr?ng, quan tr?ng là cái duyên g?p và nh?n nuôi chúng nó, v?i tôi tình yêu th??ng dành cho nh?ng chú cún không phân bi?t b?ng ti?n, chúng sinh bình ??ng”.

ho-quynh-huong-nhung-chu-cun-dang-yeu-cua-ho-quynh-huong-03

Honey ???c bi?t nh? là ch? c? c?a nhóm, v?i tu?i ??i cao nh?t, Honey là cún yêu ??u tiên H? Qu?nh H??ng nh?n nuôi khi ??a t? ngoài B?c vào, l? d? nhiên s? là ch? c?n trong ?àn.

ho-quynh-huong-nhung-chu-cun-dang-yeu-cua-ho-quynh-huong-09

Boby cùng v?i Honey là hai chú cún ??u tiên c?a H? Qu?nh H??ng, Boby ???c nh?n nuôi t? cu?i n?m 2011, chú cún này r?t tinh ngh?ch và th??ng làm “kh?” cô ch? nhi?u nh?t.

ho-quynh-huong-nhung-chu-cun-dang-yeu-cua-ho-quynh-huong-10

Sunny là thành viên m?i nh?t trong “gia ?ình” cún mà H? Qu?nh H??ng nh?n nuôi, cô chó này ???c h?n 1 n?m tu?i, b? b? r?i su?t 3 tháng t?i m?t b?nh vi?n.

Nh? s? ch?m sóc chu ?áo mà nh?ng chú cún này luôn kh?e m?nh, tinh ngh?ch và r?t ?áng yêu, v?i H? Qu?nh H??ng thì các chú cún là m?t báu v?t tinh th?n vô giá, ch? c?n bu?i chi?u ?i làm v?, vui ch?i v?i nh?ng chú cún m?t lúc là bao nhiêu áp l?c công vi?c trong ngày h?u nh? tan bi?n h?t.

23/06/2015 | 11:09 pm | Lượt truy cập: 919

*Vui lòng ghi rõ nguồn hoquynhhuong.com.vn nếu copy nội dung từ website này.