Hồ Quỳnh Hương: Người sở hữu nhiều giải thưởng chuyên nghiệp nhất - Ho Quynh Huong
Trang Chủ » Tin Tức » Hồ Quỳnh Hương: Người sở hữu nhiều giải thưởng chuyên nghiệp nhất

Hồ Quỳnh Hương: Người sở hữu nhiều giải thưởng chuyên nghiệp nhất

Ho?t ??ng trong showbiz ?ã m??i m?y n?m, cure có l? ca s? ??t m? là ng??i s? h?u nhi?u gi?i th??ng chuyên nghi?p nh?t tính ??n bây gi?, khi th?ng kê nh?ng gi?i th??ng này ra thì s? khi?n nhi?u ng??i không kh?i “s?c”, s? l?n ???c vinh danh và nh?n huy ch??ng vàng có l? ngay c? chính kh? ch? c?ng khó mà nh? n?i.

??u tiên ph?i k? ??n gi?i th??ng chuyên nghi?p ??u tiên H??ng H? ??t ???c là cu?c thi gi?ng hát hay truy?n hình Qu?ng Ninh, n?m ?ó cô ?o?t gi?i 3 khi m?i 18 tu?i, sau ?ó là ???c n?m trong nh?ng ??i di?n c?a t?nh Qu?ng Ninh ?i thi gi?ng hát hay truy?n hình toàn qu?c 1999, n?m ?ó cô ?o?t gi?i ca s? tr? tri?n v?ng và ???c ??c cách th?ng vào tr??ng Quân ??i ?? h?c.

ho-quynh-huong-nguoi-so-huu-nhieu-giai-thuong-chuyen-nghiep-nhat-01

H??ng H? ???c m?nh danh là cô gái c?a nh?ng gi?i th??ng.

Trong nh?ng n?m ng?i trên gh? nhà tr??ng, t? n?m 2000 ??n 2002, H??ng H? ?ã dành ???c nh?ng gi?i th??ng nh? : “Gi?i nh?t cu?c thi Gi?ng hát hay Sinh viên Toàn qu?c, gi?i nh?t các tr??ng Ngh? thu?t Chuyên nghi?p Toàn qu?c, gi?i nh?t Liên hoan gi?ng hát khu v?c ??ng b?ng sông H?ng, gi?i nh?t cu?c thi Ti?ng hát Truy?n Hình Hà N?i”, nh?ng gi?i th??ng này là ti?n ?? cho s? phát tri?n không ng?ng v? sau trong s? nghi?p c?a h?a my ??t m?.

Các n?m ti?p theo, t? 2004, các gi?i nh?t và huy ch??ng vàng trong các cu?c thi chuyên nghi?p liên t?c ???c cô ??a v? b? s?u t?p c?a mình nh? “Gi?i VTV Bài hát tôi yêu, 4 l?n ???c trao t?ng n? ca s? nh?c Pop ???c yêu thích nh?t do báo Ng??i Lao ??ng bình ch?n, ???c trao t?ng b?ng khen c?a B? V?n Hóa, huy ch??ng vàng gi?ng hát hay chuyên nghi?p toàn qu?c, gi?i th??ng C?ng Hi?n c?a báo Th? Thao – V?n Hóa., VTV Bài hát tôi yêu l?n …” t? ?ó ng??i ??t cho cô cái tên “cô gái c?a nh?ng gi?i th??ng”.

ho-quynh-huong-nguoi-so-huu-nhieu-giai-thuong-chuyen-nghiep-nhat-02

Luôn cháy h?t mình v?i âm nh?c.

??c bi?t H? Qu?nh H??ng ???c nh?n b?ng khen c?a Th? T??ng Chính Ph? sau nh?ng ?óng góp không ng?ng cho âm nh?c n??c nhà c?a cô. Huy ch??ng vàng liên hoan âm nh?c mùa xuân Bình Nh?ng là m?t ví d?, vài ch?c n?m qua, Vi?t Nam ch? có 3 ng??i xu?t s?c dành ???c huy ch??ng vàng ?ó là NSND Lê Dung, NSND Quang Th? và gi? là H? Qu?nh H??ng.

Ti?p theo các n?m ?ó cô v?n rinh v? nh?ng gi?i th??ng chuyên nghi?p mà nhi?u ng??i m? ??c nh? “Huy ch??ng vàng gi?ng hát chuyên nghi?p toàn qu?c 2011” và các gi?i bình ch?n cao quý do nh?ng nhà t? ch?c uy tín hàng ??u Vi?t Nam và qu?c t? trao t?ng nh? “MAMA 2014, ngôi sao ?n chay quy?n r? nh?t châu á 2013”. ??n gi? này, có l? ca s? ??t m? H? Qu?nh H??ng là ng??i duy nh?t s? h?u nhi?u gi?i th??ng chuyên nghi?p nh?t, ?? làm ???c ?i?u này ngoài nh?ng n?m tháng h?c trên gh? nhà tr??ng, còn ?òi h?i ng??i ca s? ph?i th?c s? yêu ngh?m ?am mê v?i ca hát và luôn có m?t trái tim cháy h?t mình cho ngh? thu?t.

01/07/2015 | 11:49 pm | Lượt truy cập: 995

*Vui lòng ghi rõ nguồn hoquynhhuong.com.vn nếu copy nội dung từ website này.