Hồ Quỳnh Hương: Ngôi sao ăn thuần chay hấp dẫn nhất châu á Hồ Quỳnh Hương - Ho Quynh Huong
Trang Chủ » Tin Tức » Hồ Quỳnh Hương: Ngôi sao ăn thuần chay hấp dẫn nhất châu á Hồ Quỳnh Hương

Hồ Quỳnh Hương: Ngôi sao ăn thuần chay hấp dẫn nhất châu á Hồ Quỳnh Hương

H? Qu?nh H??ng ?ã ???c PETA – H?i b?o v? ??ng v?t trên toàn th? gi?i trao t?ng danh hi?u “ngôi sao ?n chay h?p d?n nh?t châu á” vào ngày 20/06/2013, cialis ?i?u này khi?n cô c?ng th?c s? b?t ng?.

H? Qu?nh H??ng ?ã l?t vào top 300 ngôi sao ?n chay trên toan c?u, và sau nhi?u tháng bình ch?n trên website chính th?c c?a h?i thì ?ã có k?t qu? trong ngày 20/06, ?ã có hàng tr?m nghìn cu?c b? phi?u khác nhau cho các ngôi sao và ???c di?n ra r?t “kh?c li?t”.

ho-quynh-huong-ngoi-sao-an-thuan-chay-hap-dan-nhat-chau-a-ho-quynh-huong-01

H? Qu?nh H??ng, ngôi sao ?n chay h?p d?n nh?t châu á.

Phó ch? t?ch PETA châu Á, ông Jason Baker chia s?: “H? Qu?nh H??ng là b?ng ch?ng s?ng ?? ch?ng minh cho chúng ta th?y ?n chay không ch? t?t cho s?c kh?e mà còn giúp cho c? th? g?i c?m và g?n gang, H? Qu?nh H??ng bi?t r?ng vi?c ?n chay là ?i?u duy nh?t ?? gieo tình th??ng yêu lan r?ng và là ?i?u t?t nh?t mà chúng ta làm ???c cho ??ng v?t, cho trái ??t này”.

Có quá nhi?u ngh? s? n?i ti?ng trên th? gi?i tham d? cu?c bình ch?n này, nh?: Leona Lewis, Natalie Portman, Anne Hathaway, Carrie Underwood…và ngh? s? Vi?t c?ng l?t vào danh sách là Tr??ng Th? May, Vi?t Trinh….

Ngôi sao h?ng n?ng c?a Trung Qu?c là di?n viên, ca s? Tr?n Khôn (phim H?a Bì) ?o?t gi?i dành cho Nam. Nh? v?y Ngôi sao s?n chay h?p d?n nh?t châu á 2013 ??i di?n cho n? là H? Qu?nh H??ng và nam là Tr?n Khôn.

ho-quynh-huong-ngoi-sao-an-thuan-chay-hap-dan-nhat-chau-a-ho-quynh-huong-02

Gi?i th??ng là m?t món quà tinh th?n r?t l?n dành cho H? Qu?nh H??ng.

Tiêu chí gi?i th??ng ???c xét khá t? m?, nh? ??i s?ng c?a ngôi sao ?ó, ho?t ??ng và trên khía c?nh trên h?t là nuôi d??ng ??i s?ng tr??ng chay c?a mình, t?t nhiên quy?t ??nh cu?i cùng ph? thu?c hoàn toàn vào vi?c g?i phi?u bình ch?n co các ?ng c? viên. BTC PETA chia s?: “H? Qu?nh H??ng là m?t ngh? s? n?i ti?ng c?a Vi?t Nam, trong nhi?u n?m ho?t ??ng ngh? thu?t cô ?ã làm ???c r?t nhi?u ?i?u, b?ng ch?ng là nh?ng gi?i th??ng cao quý mà cô ?ã nh?n, h?n h?t cô là m?t ng??i ?n tr??ng chay và s? h?u m?t gi?ng hát g?i c?m”

H? Qu?nh H??ng chia s?: “H??ng th?t b?t ng?i và h?nh phúc, b?i vì mình ch?ng bao gi? ngh? mình s? ?o?t gi?i th??ng này c?, trên h?t nó giúp cho H??ng có m?t tinh th?n th?t tho?i mái, thêm yêu ??i, thêm yêu cu?c s?ng, th?c s? t? sau khi ?n chay ??n gi? H??ng ???c nhi?u ?i?u t?t ??p ??n v?i mình, cám ?n t? ch?c PETA, các b?n th?t tuy?t v?i, luôn làm nh?ng ?i?u t?t nh?t cho t?t c? ??ng v?t trên trái ??t này!”

H? Qu?nh H??ng ?ã quay l?i m?t clip chia s? r?t tình c?m ngay sau khi cô nh?n ???c gi?i th??ng tinh th?n cao quý, co mu?n tri ân ??n nh?ng ng??i ?ã luôn ?ng h? cô trong trong ngh? thu?t c?ng nh? trong cu?c s?ng.

Clip H? Qu?nh H??ng g?i l?i c?m ?n:

28/06/2015 | 9:46 pm | Lượt truy cập: 1063

*Vui lòng ghi rõ nguồn hoquynhhuong.com.vn nếu copy nội dung từ website này.