Trang Chủ » Tin Tức » Hồ Quỳnh Hương: Nếu được lựa chọn lại, Hồ Quỳnh Hưỡng vẫn sẽ là một ca sĩ

Hồ Quỳnh Hương: Nếu được lựa chọn lại, Hồ Quỳnh Hưỡng vẫn sẽ là một ca sĩ

H? Qu?nh H??ng chia s? r?t th?t v? tình yêu c?a mình dành cho âm nh?c, try v?i cô s? tr?i ?ã b?t mình ph?i tr? thành m?t ca s?, ?ã cho cô m?t gi?ng hát, m?t ni?m ?am mê, cho nên cô không cãi l?i ???c v?i s? ph?n, n?u ???c ch?n l?i, cô v?n s? ch?n con ???ng mình ?ang ?i, ?ó là tr? thành m?t ca s?.

ho-quynh-huong-neu-duoc-lua-chon-lai-ho-quynh-huong-van-se-la-mot-ca-si-01

H? Qu?nh H??ng ?ã dành th?i gian nhi?u h?n cho b?n thân và gia ?ình.

H? Qu?nh H??ng ???c bi?t ??n là m?t ngh? s? ít t? t?p ? nh?ng ?ám ?ông ?n ào và náo nhi?t, r?t ít khi ng??i ta th?y cô ??n tham gia s? ki?n hay các ch??ng trình g?p g?, giao l?u ? nh?ng ch?n ?ông ng??i, bar, sàn nh?y…v..v..cô ch?n cho mình l?i s?ng khép kín, m?i khi di?n xong là cô ?i v? th?ng nhà ch? không ghé b?t k? ?âu.

H? Qu?nh H??ng chia s?, s? d? cô không h?p v?i nh?ng n?i nh? v?y ch? không có gì x?u c?, ch? là cô không thích thôi, cô ch? th??ng giao ti?p v?i nh?ng ng??i thân quen, k? c? ?i café cô c?ng ít ?i vì theo cô tâm s? “Tôi không bi?t mình ??n ?ó ?? làm gì n?u không ph?i là công vi?c, g?p g? ??i tác, khách hàng”.

ho-quynh-huong-neu-duoc-lua-chon-lai-ho-quynh-huong-van-se-la-mot-ca-si-02

H? Qu?nh H??ng luôn c?m th?y s? l?a ch?n c?a mình là ?úng khi tr? thành ca s?.

H? Qu?nh H??ng ?ã g?n bó v?i sân kh?u m??i m?y n?m nay, t?ng ?y n?m cô không có th?i gian quan tâm ??n nh?ng ng??i cô th??ng yêu, vì v?y th?i gian qua cô ?ã h?u nh? rút v?, không còn s?ng trong showbiz nh? tr??c n?a, khi ?ã chín ch?n và suy ngh? sâu h?n thì cô mu?n dành th?i gian nhi?u h?n cho b?n thân, cho gia ?ình và cho công vi?c kinh doanh c?a cô, m?c dù cô bi?t làm nh? th? khi?n cho r?t nhi?u ng??i yêu m?n cô c?m th?y không vui .

ho-quynh-huong-neu-duoc-lua-chon-lai-ho-quynh-huong-van-se-la-mot-ca-si-04

H? Qu?nh H??ng ?ã chín ch?n lên t? nh?ng suy ngh?, nh?ng tr?i nghi?m cô ?ã ?i qua.

N?u ???c l?a ch?n l?i thì H? Qu?nh H??ng v?n s? ch?n ngh? ca s?, cái ngh? ?ã l?y ?i c?a cô bao nhiêu m? hôi, n??c m?t và ti?n b?c, nh?ng cô sinh ra là ?? hát nên v?i cô dù khó kh?n th? nào c?ng v??t qua ???c h?t, cu?i cùng v?n là thành qu? lao ??ng chính ?áng mà mình làm ra, ?? ???c nh? ngày hôm nay cô ?ã ph?i c? g?ng r?t r?t nhi?u.

ho-quynh-huong-neu-duoc-lua-chon-lai-ho-quynh-huong-van-se-la-mot-ca-si-03

H? Qu?nh H??ng ch?p hình cùng m? và nh?ng chú cún yêu c?a cô.

H? Qu?nh H??ng nh? l?i h?i n?m 2006, th?i ?ó cô r?t khó kh?n v? ti?n b?c nh?ng v?n c? g?ng vay m??n ?? làm m?t liveshow ??u tiên trong ??i mình, ?ó là Tôi Là Sinh Viên, m?t ch??ng trình ??ng c?p hoàn toàn mi?n phí dành cho sinh viên, sau ?ó cô ?ã ph?i “cày” r?t lâu m?i có th? tr? h?t s? n? ?ó, cô chia s? thêm: “H?i còn tr? là v?y ??y, mình có chút nông n?i và c?ng thêm tình yêu quá mãnh li?t, khát khao thành công, nh?ng bây gi? tôi ?ã chín ch?n r?i, nh?ng suy ngh? c?ng theo ?ó mà khác ?i nhi?u l?m, tôi th?t s? mu?n nhi?u th?i gian h?n dành cho gia ?ình, b? m?, ông bà c?ng ?ã có tu?i r?i”.

H? Qu?nh H??ng gi? ?ây không còn ?i hát nhi?u n?a, tuy nhiên nh?ng ?i?u cô làm cho âm nh?c Vi?t Nam là r?t ?áng ghi nh?n, nh?ng huy ch??ng vàng, cúp vàng, nh?ng album ch?t l??ng, nh?ng bài hát hít ?ình ?ám nh? B?c Th? Tình Th? 2, Có Nhau Tr?n ??i, C?n Phòng M?a R?i, Anh, Tình Yêu Mãi Mãi, Hoang Mang, V? ?i?u Hoang Dã, Nu?i Ti?c…s? khi?n cho ng??i yêu nh?c lúc nào c?ng trân tr?ng và luôn luôn yêu m?n m?t ca s? H? Qu?nh H??ng.

22/06/2015 | 11:16 pm | Lượt truy cập: 791

*Vui lòng ghi rõ nguồn hoquynhhuong.com.vn nếu copy nội dung từ website này.