Hồ Quỳnh Hương: Nam tiến và khẳng định vị trí trong showbiz, ngôi sao Hồ Quỳnh Hương - Ho Quynh Huong
Trang Chủ » Tin Tức » Hồ Quỳnh Hương: Nam tiến và khẳng định vị trí trong showbiz, ngôi sao Hồ Quỳnh Hương

Hồ Quỳnh Hương: Nam tiến và khẳng định vị trí trong showbiz, ngôi sao Hồ Quỳnh Hương

Bài vi?t ti?p theo c?a bài – H? Qu?nh H??ng: Tr??ng Quân ??i là ?ôi cánh giúp H? Qu?nh H??ng bay xa.

Thành Ph? H? Chí Minh là vùng ??t vàng cho các ca s? mu?n kh?ng ??nh mình trong s? nghi?p âm nh?c, pharmacy có m?t s? th?t r?t khó thay ??i, buy mu?n tr? thành ngôi sao thì ph?i Nam ti?n, buy quy lu?t này c?ng không n?m ngoài suy ngh? c?a H? Qu?nh H??ng. M?t ngày ??p tr?i n?m 2005, H? Qu?nh H??ng ?ã quy?t ??nh h??ng con ???ng s? nghi?p vào TP HCM, cô lên ???ng và quy?t ??nh Nam ti?n.

ho-quynh-huong-nam-tien-va-khang-dinh-vi-tri-trong-showbiz-ngoi-sao-ho-quynh-huong-01

H? Qu?nh H??ng c?m th?y l?c lõng khi ngày ??u Nam ti?n.

H? Qu?nh H??ng chia s?, th?i gian ??u s?ng tai TP H? Chí Minh, cô c?m th?y l? l?m, l?c lõng gi?a showbiz, cái gì c?ng m?i m? làm cô c?m th?y r?t hoang mang và âu lo. Nh?ng ???c s? ??ng viên c?a ng??i thân, gia ?ình, cô ngày càng t? tin ?? phát tri?n s? nghi?p h?n. V?n là ng??i có t? ch?t âm nh?c và ???c vun ??p t? nh?ng ng??i th?y nh? nh?c s? An Thuyên, ??c Tr?nh, Hà Th?y…và quan tr?ng nh?t nh?ng n?m tháng s?ng trong môi tr??ng Quân ??i ?ã ph?n nào khi?n H? Qu?nh H??ng khó có th? g?c ngã hay nh?t chí tr??c m?i khó kh?n, cô v?n âm th?m c? g?ng t?ng ngày t?ng gi? ?? kh?ng ??nh tài n?ng c?a mình, m?c dù ?ôi khi cô v?n c?m th?y r?t bu?n vì có nhi?u chuy?n th? phi vây quanh mình.

ho-quynh-huong-nam-tien-va-khang-dinh-vi-tri-trong-showbiz-ngoi-sao-ho-quynh-huong-02

H? Qu?nh H??ng c?m th?y lo âu khi nh?ng ngày ??u m?t mình s?ng t?i ??t khách quê ng??i.

Sau bao nhiêu th?ng tr?m, cùng v?i nh?ng n? l?c không ng?ng ngh?, cu?i cùng s? lao ??ng ngh? thu?t c?a H? Qu?nh H??ng c?ng ?ã ???c ghi nh?n b?ng nh?ng gi?i th??ng uy tín nh?  “Gi?i th??ng c?ng hi?n do báo Th? thao v?n hóa trao t?ng” “Gi?i Mai Vàng” “???c trao t?ng b?ng khen c?a B? V?n Hóa” “Gi?i Làn Sóng Xanh” “Gi?i video clip do khán gi? bình ch?n và gi?i video clip do H?i ??ng ngh? thu?t bình ch?n v?i ca khúc “Tôi tìm th?y tôi” “DIVA Th? H? M?i do báo ?i?n ?nh K?ch Tr??ng t? ch?c” “???c trao t?ng b?ng khen c?a Th? T??ng Chính Ph?” “Cúp vàng liên hoan âm nh?c Bình Nh??ng” “Gi?i Album Vàng”..v..v…S? h?u gi?i th??ng ?? s?, và t? ?ó nick name “Cô gái c?a nh?ng gi?i th??ng” ?ã chính th?c ra ??i và nó g?n li?n v?i tên tu?i và v? trí c?a H? Qu?nh H??ng cho ??n bây gi?.

ho-quynh-huong-nam-tien-va-khang-dinh-vi-tri-trong-showbiz-ngoi-sao-ho-quynh-huong-03

Sau bao n?m ph?n ??u nghiêm túc, H? Qu?nh H??ng ?ã có m?t ví trí v?ng ch?c trong lòng ng??i yêu nh?c.

H? Qu?nh H??ng là cái tên ???c nh?c ??n r?t nhi?u trên các ph??ng ti?n báo ?ài, truy?n hình, tên tu?i c?a cô xu?t hi?n v?i t?n xu?t chóng m?t trên các b?ng rôn ca nh?c trên kh?p c? n??c, và ???c khán gi? kh?p n?i vô cùng yêu m?n c?ng nh? ái m?. S? h?u ch?t gi?ng ng?t ngào, cháy b?ng, n?ng nàn, khát khao, cùng nh?ng v? ?i?u sôi ??ng cu?n hút ng??i xem, H? Qu?nh H??ng ?ã kh?ng ??nh v? trí ch?c ch?n trong Showbiz Vi?t h?n 10 n?m qua. Nhi?u khán gi? khi ch?ng ki?n và xem H? Qu?nh H??ng live trên sân kh?u nh?n xét: “Tôi nh? b? chìm ??m vào không gian âm nh?c khi H??ng c?t ti?ng hát” “Ch? có th? nói hai t? c?m xúc…” “H??ng luôn ??t tính c?m xúc cao cho m?i câu hát c?a cô, nó khi?n tôi c?m th?y mình nh? nhân v?t trong bài hát ?y, m?t gi?ng hát truy?n c?m và sâu l?ng”.

ho-quynh-huong-nam-tien-va-khang-dinh-vi-tri-trong-showbiz-ngoi-sao-ho-quynh-huong-07

Album T?nh L?ng là s?n ph?m âm nh?c m?i nh?t c?a H? Qu?nh H??ng.

H? Qu?nh H??ng sau nhi?u n?m mi?t mài làm ngh? thu?t, cô ?ã phát hành nhi?u album và ???c s? ?ng h? r?t l?n t? khán gi? yêu nh?c trên kh?p c? n??c nh? Vào ??i 2003, Ngày D?u Dàng 2004, Sao Tình Yêu và 14m2222 2006, Nonstop và Diamondnoir 2007, N?ng L??ng 2009, Anh 2010, Giáng Sinh An Lành 2010, Qu?ng Ngãi Nh? Th??ng 2012, T?nh L?ng 2013…Và ??c bi?t cô ?ã có 2 liveshow ?? ??i: Tôi Là Sinh Viên 2006 và S?c Màu H? Qu?nh H??ng 2011. Liveshow S?c Màu H? Qu?nh H??ng ?ã ???c ?ông ??o khán gi? c? n??c chào ?ón và ???c ?ánh giá cao t? nh?ng ng??i ??ng nghi?p, nh?ng nhà chuyên môn, m?t liveshow thành công trên c? mong ??i c?a H? Qu?nh H??ng, cô ?ã tri ân khan gi? b?ng t?t c? nh?ng tình c?m chân th?t nh?t c?a mình.

ho-quynh-huong-nam-tien-va-khang-dinh-vi-tri-trong-showbiz-ngoi-sao-ho-quynh-huong-08

H? Qu?nh H??ng ?ã “T?nh L?ng” trong vài n?m g?n ?ây.

Vài n?m tr? l?i ?ây, khán gi? ít th?y H? Qu?nh H??ng trên báo ?ài, truy?n hình  hay các sân kh?u ca nh?c l?n nh? trên c? n??c, H? Qu?nh H??ng chia s?, cô mu?n l?ng l?i sau m??i m?y n?m ho?t ??ng không bi?t m?t m?i, cô mu?n t?nh tâm h?n m?t chút, cô t?p trung kinh doanh, g?n g?i ng??i thân, ?n chay ng?i thi?n nhi?u n?m qua, ch?m nh?ng chú cún mà cô h?t m?c yêu quý,  chính vì v?y n?m 2013, H? Qu?nh H??ng b?t ng? nh?n ???c gi?i th??ng “Ngôi Sao ?n Chay H?p D?n Nh?t Châu Á” cùng v?i di?n viên ngôi sao Trung Qu?c Tr?n Khôn do H?i B?o V? ??ng V?t PETA trên th? gi?i trao t?ng sau nhi?u tháng bình ch?n, m?t gi?i th??ng vô cùng ý ngh?a v?i cá nhân H? Qu?nh H??ng, nó mang l?i cho cô m?t giá tr? tinh th?n r?t l?n.

ho-quynh-huong-nam-tien-va-khang-dinh-vi-tri-trong-showbiz-ngoi-sao-ho-quynh-huong-06

H? Qu?nh H??ng trong ch??ng trình t?t nghi?p ??i h?c n?m 2013.

C?ng trong n?m 2013 này, cô ?ã cho t?t c? truy?n thông, báo ?ài ng? ngàng khi t?t nghi?p ??i h?c h? thanh nh?c chuyên nghi?p c?a tr??ng ?HVHNT Quân ??i, c? m?t nhà hát Quân ??i ch?t kín khán gi? cùng v?i các nhà chuyên môn và ?ông ??o nhà báo, phóng viên, H? Qu?nh H??ng ?ã th? hi?n 8 ca khúc r?t khó nh? Carmen, Ave Maria, Time To Say Goodbye, Qu?nh, H? Trên Núi, Cám ?n M?, Bi?t Anh N?i ?âu, All By My Self, nh?ng màn th? hi?n ?ã hoàn toàn thuy?t ph?c t?t c? m?i ng??i trong nhà hát, s? ?i?m tuy?t ??i và m?t l?n n?a t?t nghi?p th? khoa ?ã nói lên m?t H? Qu?nh H??ng luôn nghiêm túc h?c t?p, yêu ngh?, ngay c? khi ?ã thành danh nh?ng cô v?n h?c ch?m ch? trên gh? nhà tr??ng, H? Qu?nh H??ng chia s?, v?i cô ?êm hôm ?ó là m?t th?i kh?c tuy?t v?i nh?t trong ??i, sau h?n 10 n?m h?c thanh nh?c, cu?i cùng cô c?ng ?ã không ph? lòng th?y cô và nhà tr??ng.

ho-quynh-huong-nam-tien-va-khang-dinh-vi-tri-trong-showbiz-ngoi-sao-ho-quynh-huong-05

L?i m?t l?n n?a H? Qu?nh H??ng t?t nghi?p v?i s? ?i?m tuy?t ??i, th? khoa.

N?m 2014, cô tr? l?i showbiz v?i t?n xu?t nhi?u h?n, H? Qu?nh H??ng nh?n l?i làm giám kh?o c?a cu?c thi Nhân T? Bí ?n, The X-factor Vi?t Nam mùa ??u tiên, cùng v?i chuyên môn v?ng ch?c, cô ?ã mang l?i cho ng??i xem nh?ng ?i?u thú v? khi nh?n xét c?ng nh? hu?n luy?n các thí sinh trong ch??ng trình, qua ch??ng trình này, H? Qu?nh H??ng ?ã ghi ?i?m r?t l?n trong m?t khán gi? yêu nh?c và ??c bi?t là Fan c?a cô, h? r?t sung s??ng khi m?i tu?n l?i ???c th?y th?n t??ng c?a mình trên truy?n hình, m?t ?i?u mà 3 n?m tr??c không th??ng x?y ra. Chính vì v?y n?m 2014, H? Qu?nh H??ng ?ã nh?n ???c gi?i th??ng l?n do Hàn Qu?c trao t?ng, gi?i MAMA 2014, n? ngh? s? châu á xu?t s?c nh?t.

ho-quynh-huong-nam-tien-va-khang-dinh-vi-tri-trong-showbiz-ngoi-sao-ho-quynh-huong-09

H? Qu?nh H??ng nh?t gi?i ng? s? châu á xu?t s?c n?m MAMA 2014.

Có l? ít ái hi?u h?t ???c xu?t phát ?i?m ?? ??n ???c v?i v? trí ngôi sao trong showbiz Vi?t gian nan ??n th? nào, m?i ??i ng??i th??ng tr?i qua m?t kho?nh kh?c, n?u không n?m b?t ???c kho?nh kh?c ?ó thì th?t khó ?i ??n thành công, n?u ngày ?y H? Qu?nh H??ng không tham gia Ti?ng hát truy?n hình toàn qu?c n?m 1999, không có nh?ng giây phút cô th? hi?n t?t và không ???c ??c cách th?ng vào tr??ng Quân ??i thì ch?a ch?c ?ã có m?t H? Qu?nh H??ng trong showbiz Vi?t nh? ngày hôm nay. Th? m?i nói, tr??ng Quân ??i là ?ôi cánh ??a H? Qu?nh H??ng bay xa qu? th?t không sai.

18/06/2015 | 11:49 pm | Lượt truy cập: 1890

*Vui lòng ghi rõ nguồn hoquynhhuong.com.vn nếu copy nội dung từ website này.