Trang Chủ » Tin Tức » Hồ Quỳnh Hương giải nghệ khiến khán giả đứng ngồi không yên.

Hồ Quỳnh Hương giải nghệ khiến khán giả đứng ngồi không yên.

Th?i gian qua có nhi?u lu?ng thông tin cho r?ng H? Qu?nh H??ng ?ã chính th?c gi?i ngh?,  s? không ?i hát hay xu?t hi?n v?i t?n xu?t nhi?u n?a mà lui v? ? ?n, t?p trung vào vi?c h?c c?ng nh? kinh doanh. Thông tin này ch?a ???c ch? nhân ??ng ra xác th?c nên khi?n cho nh?ng khán gi? yêu nh?c, ??c bi?t là nh?ng Fan yêu gi?ng hát c?a ca s? ??t M? ??ng ng?i không yên.

ho-quynh-huong-giai-nghe-khien-khan-gia-dung-ngoi-khong-yen-02

Khán gi? ngày càng th?y H? Qu?nh H??ng “m?t hút” trong showbiz.

?i?u d? nh?n th?y là s? xu?t hi?n c?a H? Qu?nh H??ng ngày càng có m?t ?? ít d?n và t? t? m?t hút trên các ph??ng ti?n truy?n thông, báo ?ài. Tr??c ?ây r?t ??n gi?n n?u mu?n xem H? Qu?nh H??ng qua TV ho?c các t? ?i?m sân kh?u l?n, vì m?t ?? xu?t hi?n c?a cô h?u nh? d?y ??c, báo chí vi?t v? cô c?ng không ít.

H? Qu?nh H??ng v?n ch?a có câu tr? l?i chính th?c t?i khán gi?, tuy nhiên ch? c?n nhìn vào s? xu?t hi?n ngày càng th?a th?t c?a cô thì ph?n nào c?ng là câu tr? l?i cho tin ??n gi?i ngh? c?a mình, trên nh?ng m?ng cá nhân l?n, nhi?u Fan lâu n?m c?a cô t? ra khá bu?n và h?u nh? t?t c? ??u không mu?n th?n t??ng c?a mình s? gi?i ngh? gi?ng tin ??n.

ho-quynh-huong-giai-nghe-khien-khan-gia-dung-ngoi-khong-yen-01

H? Qu?nh H??ng là ngôi sao s? h?u nhi?u bài “hít” trong showbiz Vi?t

H? Qu?nh H??ng ???c bi?t ??n là ca s? có ch?t gi?ng ??y k? thu?t, hát ng?t ngào và luôn cháy h?t mình trên sân kh?u, cô c?ng là m?t trong nh?ng s? ít ca s? ngôi sao ???c h?c hành bài b?n v? âm nh?c, sau h?n 10 n?m làm ngh? chuyên nghi?p, H? Qu?nh H??ng ?ã ?? l?i không ít ca khúc làm m?a, làm gió trong showbiz nh? “Có Nhau Tr?n ??i, Tôi Tìm Th?y Tôi, ??c M? Trong ??i, Hoàng Mang, Honey, C?n Phòng M?a R?i, V? ?i?u Hoang Dã, Anh, Tình Yêu Mãi Mãi….”

12/06/2012 | 12:00 pm | Lượt truy cập: 1398

*Vui lòng ghi rõ nguồn hoquynhhuong.com.vn nếu copy nội dung từ website này.