Hai liveshow để đời của Hồ Quỳnh Hương - Ho Quynh Huong
Trang Chủ » Tin Tức » Hai liveshow để đời của Hồ Quỳnh Hương

Hai liveshow để đời của Hồ Quỳnh Hương

H? Qu?nh H??ng là ca s? có l? ít t? ch?c liveshow nh?t, vialis 40mg c? s? nghi?p c?a ch? ch? di?n ra ?úng hai l?n, nh?ng c? hai l?n ??u ghi ?i?m tuy?t ??i trong s? nghi?p th?ng ti?n và quan tr?ng nh?t là trong m?t khán gi? yêu nh?c trên toàn qu?c.

Tôi Là Sinh Viên

?ây là liveshow ??u tiên trong s? nghi?p c?a H??ng H?, di?n ra vào n?m gi?a 2006, m?t liveshow ??ng c?p nh?ng l?i hoàn toàn mi?n phí cho t?t c? các b?n sinh viên, ??a ?i?m t? ch?c ? sân kh?u Lan Anh, TP H? Chí Minh, ?ã không còn m?t ch? tr?ng nào, có nhi?u ng??i còn ph?i ??ng c? ch??ng trình ?? xem vì h?t gh?, ??c tính ph?i có ??n g?n 7000 ng??i có m?t ch?ng ki?n liveshow này.

?? th?c hi?n liveshow này, cô ?ã ph?i ch?t v?t lo ti?n b?c, nh?ng kho?n ti?n ?ã góp tr??c ?ó và ph?i ?i vay m??n thêm vì ?? t? ch?c m?t ch??ng trình nh? này chi phí r?t cao. B? qua nh?ng s? c? scandal tr??c lúc di?n ra livehow vài ngày, ch??ng trình ?ã thành công h?n s?c t??ng t??ng c?a m?i ng??i, 30 ca khúc ?ã th? hi?n, bi?n hóa trong các ti?t m?c, cô ?ã làm th?a lòng ng??i xem, sau liveshow này, H??ng H? có m?t b??c nh?y r?t cao trong s? nghi?p, cô chính th?c ?ã ??t ???c v? trí ngôi sao trong n?n âm nh?c Vi?t Nam.

hai-liveshow-de-doi-cua-ho-quynh-huong-02

Âm thanh, ánh sáng tuy?t ??p là ?i?u ng??i xem c?m th?y mãn nhãn.

S?c Màu H? Qu?nh H??ng

Liveshow S?c Màu là thành qu? c?a 10 n?m theo ngh? c?a cô, Liveshow di?n ra vào gi?a n?m 2011, sau 5 n?m k? t? Tôi Là Sinh Viên.

??n v?i liveshow l?n này cô ?ã khác 5 n?m tr??c r?t nhi?u, t? tên tu?i, gi?ng hát ngày càng ?iêu luy?n ??n nh?ng tr?i nghi?m t? cu?c s?ng, ?ã làm nên m?t liveshow ng?p tràn c?m xúc.

hai-liveshow-de-doi-cua-ho-quynh-huong-01

C?m xúc dâng trào trong t?ng ti?t m?c bi?u di?n.

35 ca khúc ?ã ???c trình di?n m?t cách không chê vào ?âu ???c, ti?t m?c ???c dàn d?ng công phu và logic, ánh sáng tuy?t ??p ?ã làm mãn nhãn ng??i xem, t?t c? nh?ng ca khúc ??u là nh?ng Hít l?n c?a cô trong nhi?u n?m qua nh? Anh, Hoang Mang, Honey, Có Nhau Tr?n ??i, C?n phòng M?a R?i, Tình Yêu Mãi Mãi, Tôi Tìm Th?y Tôi, Qu?nh, B?c Th? Tình Th? 2, V?i Anh Em V?n Là Cô Bé….??c bi?t có nh?ng ca khúc mà l?n ??u cô trình di?n ?ó là Tr?ng, M? T? Bi, Phút Cu?i, Ni?m Khúc Cu?i…t?t c? ?ã làm nên m?t b?c tranh s?c m?u âm nh?c hoành tráng nh?t.

hai-liveshow-de-doi-cua-ho-quynh-huong-03

Nhi?u ng??i cho r?ng, Liveshow S?c Màu nh? là m?t l?i chia tay khán gi? c?a ca s? ??t M?.

S?c Màu ???c H??ng H? t? ch?c ? hai n?i ?ó là Hà N?i và TP H? Chí Minh, h?u nh? ?ã b? cháy vé hoàn toán tr??c ?êm di?n vài hôm, sau khi k?t thúc d? án này, hoàng lo?t báo chí, truy?n thông ??u khen ng?i, nh?ng ng??i trong ngh? ?ánh giá r?t cao tính sáng t?o, lao ??ng ngh? thu?t nghiêm túc và s? ??u t? kh?ng dành cho liveshow ?? ??i này. Ca s? H? Qu?nh H??ng sau liveshow này c?ng ?ã lui hoàn toàn vào h?u tr??ng, cô không còn tham gia vào showbiz n?a, h?u nh? ? “?n” hoàn toàn, nhi?u Fan hâm m? c?a cô cho r?ng có l? Liveshow S?c Màu này là m?t l?i chia tay và tri ?n ý ngh?a nh?t mà cô g?i ??n t?t c? nh?ng ai ?ã yêu th??ng mình.

30/06/2015 | 11:16 pm | Lượt truy cập: 972

*Vui lòng ghi rõ nguồn hoquynhhuong.com.vn nếu copy nội dung từ website này.